Úti,ízek,térkép

Vámbéry Ármin - Dervisruhában Közép-Ázsián át

Dervisruhában Közép-Ázsián át

Vámbéry Ármin

Könyv
Lilium Aurum kiadó, 2000
532 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9788080624767
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vámbéry Ármin - A Nyugat kultúrája Keleten
Vámbéry Ármin - A török faj
Vámbéry Ármin - A Magyarság bölcsőjénél
Vámbéry Ármin - Bokhara története - A legrégebbi időktől a jelenkorig
Vámbéry Ármin - Két tanulmány a magyar nemzet eredetéről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 590 Ft
Internetes ár: 4 131 Ft
Részlet: ELŐSZÓ az első angol kiadáshoz:

„Én 1832-ben születtem, Magyarországon, Dunaszerdahely mezővárosában, mely a Duna legnagyobb szigeteinek egyikén fekszik. Különös hajlamot érezvén a nyelvek tanulmányozására, már kora ifjúságomban Európa és Ázsia több nyelvével foglalkoztam.

A keleti és nyugati irodalom tárházai képezték buzgó tanulmányaim első tárgyait. Későbben a nyelvek egymás közötti viszonyai keltettek bennem érdeket; és így teljességgel nem meglepő, hogy a nosce te ipsum-féle ismeretes közmondást magamra alkalmazván, figyelmemet mindenekfölött a saját anyanyelvem rokonságaira és eredetére fordítottam.

Ismeretes dolog, hogy a magyar nyelv az úgynevezett altaji nyelvcsaládhoz tartozik; de a finn vagy tatár ághoz-e, ez az a kérdés, mely még akkor eldöntésre várt. Ennek kinyomozása, mely minket, magyarokat, mind tudományos, mind nemzetiségi szempontból annyira érdekelt, volt a fő és eldöntő oka a keleti utazásomnak.

Az élő nyelvek gyakorlati tanulmányozása által óhajtottam meggyőződni a magyar és a török-tatár nyelvek közötti rokonság tényleges fokáról, mely az elmélet gyönge világánál oly meglepőnek tűnt fel előttem.

Legelőször is Konstantinápolyba mentem. Több évi lakás török házaknál és a török iskolák és könyvtárak gyakori látogatása csakhamar törökké, sőt efendivé alakítottak át. Nyelvészeti fürkészéseim tovább késztettek kelet felé; s midőn csakugyan eltökélt szándékom lett Közép-Ázsiába utazni, tanácsosnak hittem megtartani az efendi szerepét, és a keletet keleti ember képében látogatni meg.

E megjegyzések meg fogják magyarázni, mi célja volt vándorlásaimnak a Boszporusztól Szamarkandig. A földtani és csillagászati vizsgálatok kívül estek a körömön, sőt ilyesmi lehetetlenné is vált, minthogy dervis-jellemet vettem föl. Figyelmem leginkább a Közép-Ázsiában lakó népfajokra volt irányozva, s ezek társadalmi és politikai viszonyainak, jellemének, erkölcseinek és szokásainak igyekeztem vázlatát adni a következő lapokon, noha talán a siker nem felelt meg tökéletesen a szándéknak.

Arra törekedtem ugyan, amennyiben a körülmények és régibb foglalkozásaim természete megengedték, hogy semmi földleírási és statisztikai tárgy ne kerülje el a figyelmemet; mindamellett azonban nyelvészeti fürkészésem eredményeit kell utazásom fő gyümölcsének tekintenem.

Ezeket óhajtom én, érettebb előkészület után, a tudományos világ elébe terjeszteni. E nyelvnyomozásokat, nem pedig az e lapokon följegyzett tényeket fogom mindig valódi jutalmául tekinteni oly utazásnak, mely alatt hónapokig vándoroltam ide s tova, csupa rongyokkal testemen, az életre szükséges táplálék nélkül s oly veszélyek közt, melyek engemet folyvást kegyetlen, sőt kínos halállal fenyegettek...”

*
A „Dervisruhában Közép-Ázsián Át” című ezen kiadványt Vámbéry Ármin (eredeti neve: Wamberger Hermann) (Szentgyörgy vagy Dunaszerdahely) 1832. március 19. – Budapest, 1913. szeptember 15.) orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának a vadul fanatikus Közép-Ázsiában tett viszontagságos utazása iránt érdeklődő olvasóiknak ajánljuk, aki európai mivoltát mohamedán dervis inkognitóval cserélte fel - a fanatikus és állandóan gyanakvó környezetben az emberrabló turkománok, a ravasz özbegek és afgánok között.

Béna lábával sántikálva bejárta az óriási távolságokat, megmászta a zord hegyeket, átkelt a kietlen pusztaságokon, elviselte az éhséget, szomjúságot, hideget és a halálveszély állandó tudatát...
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 590 Ft
Internetes ár: 4 131 Ft
Mesés nyelvünk Kovácsné Szilvási Éva 2,500 Ft 2 250 Ft
Ősmagyar Jel-Kép-ek Juhász Zsolt 2,400 Ft 2 160 Ft
Semmit és azt könnyedén Kiss Balázs Kunó 3,490 Ft 3 141 Ft
Kozmosz a magyar mesében Vámos Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Sziriat oszlopai Várkonyi Nándor 5,500 Ft 4 950 Ft
Atilla és a hunok Grandpierre K. Endre 3,490 Ft 3 141 Ft
Széchenyi István füveskönyve - Merjünk nagyok lenni Széchenyi István 1,990 Ft 1 791 Ft
A hidrogén-peroxid - az eltitkolt gyógyszer Kovács József természetgyógyász 3,700 Ft 3 330 Ft
A székely írás emlékei, kapcsolatai, története Vékony Gábor 2,900 Ft 2 610 Ft
Tudatmódosítás Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^