A Ma feladott küldeményeket a GLS holnap, azaz szombaton kézbesíti!

Újdonság

Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság

Háromdimenziós gazdaság

Baritz Sarolta Laura OP

Könyv
Kairosz kiadó, 2016
316 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636628604
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság
Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság
Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság
Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság
Baritz Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Nem az ember van a gazdaságért, hanem fordítva: a gazdaság az emberért, mondja a tudós szerzetesnővér szerző, aki nem egyedüli elérendő célként, hanem sokkal inkább eszközként tekint a profitra.

Ennek az eszköznek pedig a közjót, a közösségek boldogulását kell segítenie. Az emberközpontú gazdaság, vagy az ő szóhasználatában az erényetikai paradigma az emberiség túlélésének egyetlen lehetséges záloga...

*
... Még akkor is, ha ma „ettől a gondolattól sok profithajhász multit kiráz a hideg”...
*
A kötet TARTALMA:

- Ajánlások
- Beköszöntő gondolatok Baritz Sarolta Laura OP könyvéhez
- A szerző előszava. LEHET
- A LEHET frissítése
BEVEZETÉS: A disszertáció fő hipotézisei és gondolatmenete

Az elmélet: közgazdaságtan erényetikai paradigmában:
• Elméleti megalapozás a közgazdaság, a szervezetelméletek, a filozófia, a pszichológia és a teológia határmezsgyéjén:
(Gazdasági paradigmák - Etikák - Boldogságok - Társadalometikai dimenzió: az egyén és a szervezet viszonya)

Önérdek - emberképek, értékrendek:
(Arisztotelész: az erényes ember - Emberkép - Értékrend - Aguinói Szent Tamás: a jó ember - Világkép és emberkép - Értékrend - Modern kor, a homo oeconomicus és a homo reciprocans - Emberképek, értékrendek)

Gazdasági rend és profit:
(A harmadik dimenzió felé: makroszintű alapvetések - A harmadik dimenzió felé: mikro-szint - a közjó modell - A harmadik dimenzió, a háromdimenziós gazdaság - A háromdimenziós gazdaság, alternatív gazdasági modell erényetikai paradigmában)

Az empirikus kutatás: az elmélet próbája a tudományos kutatás nyelvén:
(A pillérek lerakása: a kutatás megtervezése - elméleti alapozás, kutatási háttér - Mércék és adatbázis: a kutatási terv - A kérdőív: a kutatás szíve - Az adrenalin életre kel: a kutatás lefolytatása - Lehet szabadon, boldogan és erényesen is: a kutatás eredményei, elemzés /etalonok, sejtéseink, boldogan és erényesen, más értékrend más gazdasági renddel jár együtt, a fogaskeréktől az integrált emberig, a szétesettségtől az értelmes életig, szakértői kommentárok: az elemzés tökéletesítése/)

Szintézis: empirikus tapasztalataink és elméleti meglátásaink összegzése:

ZÁRSZÓ
FÜGGELÉK:
- Az objektív értékrendről;
- A „jó”-ról;
- A „jó” objektivitásáról és az ember „jó”-ságáról;
- A természettörvényről;
- A társas létre való hajlamról;
- A „jó”-k analogikus rendjéről (Aquinói Szent Tamás)

MELLÉKLETEK:
- A Big Five (Nagy Ötök) kérdőív;
- A munkahelyi szerep hitelességét (autentikusság), munkahelyi boldogságot, elégedettséget mérő kérdések (SWBw);
- Rövidített Aspirációs Index;
- MLQ mérce;
- Saját kérdések - etikusság;
- Materializmusra vonatkozó kérdések az empirikus kutatás kérdőívében;
- Jelenlegi munkahely és ideális munkahely, a szervezeti szintű gazdasági rend mérése;
- Klaszter táblázat;
- Mit mond a szakirodalom és mit mondunk mi?
- Szakértői interjúk;
- A kutatás kérdőíve
HIVATKOZÁSOK A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A bolsevik iszonyat 100 éve Kovács Attila 4,980 Ft 4 482 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Erdély - Lélekkel látók - A megtartandó végekért Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla 8,300 Ft 7 470 Ft
Fényben járók Robert Lawson 3,690 Ft 3 321 Ft
A történészcéh alkonya Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A bennünk kódolt jövő F. Galló Béla 2,950 Ft 2 655 Ft
A bőség kozmikus energiája Alan D. Bruyere 2,300 Ft 2 070 Ft
A kassai dóm Szávai János 2,400 Ft 2 160 Ft
Az érzékek világa és a szellem világa Rudolf Steiner 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^