Újdonság

 - Árpád Kódex

Árpád Kódex

7 könyv és 16 tanulmány egyben! VÁRHATÓ MEGJELENÉSE: 2019 TAVASZ! Iratkozzon fel, hogy elsőként értesüljön a megjelenéséről!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2019
903 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 9 980 Ft
Internetes ár: 8 982 Ft
A jelen kötet, az előző évben (2018) megjelent Atilla kódex „testvére”. Elgondolásában ugyanaz a szándék vezetett, hogy államunk kimagasló történelmi alakjaival foglalkozó korabeli forrásokat a dohosodó, penészedő könyvtárak hátsó polcairól leporolva, megtisztítva, megmentve egy kötetben átörökítsük az utókornak, valamint a jelenkori közvélemény számára újra felszínre hozzuk.

Az „Árpád kódex” tanulmányai és dolgozatai két főcsoport szerint álltak össze.

Először a 880-910-es évek eseményeit ismertető munkákat mutatjuk be, ezek a jól ismert „honfoglalás” előtti, közbeni és közvetlen utáni időket ismertetik. Kimondottan Árpád vezér korát (+907) tartva a fókuszban.

• A kötet második nagy forráscsoportja az Árpád sírjának kutatásával foglalkozó munkák. Árpád sírjáról az 1860-as évektől fokozott érdeklődés mellett jelentek meg különböző terjedelmű munkák, cikkek, cikksorozatok és elméletek. A téma érdekessége az, hogy nagyon kevés alapforrásból tudtak a kutatók dolgozni, kiindulni (Anonymus krónikájának egy sora, és egy 14. századi határjárási oklevél a két fő dokumentum). Másik jellemző, hogy a hatalmas, sok évtizedes ráfordított energia, idő és munka ellenére, a sírt a mai napig senki sem találta meg. Megismerve azonban a kutatók sokszor egymásnak ellentmondó vélekedéseit, érveléseit, talán a mai gondolkodók – ezen korabeli kísérletek alapján – új ötletekre, megoldásokra juthatnak. Ez a második blokk lényegesen szárazabb tudományos egység, mint az első, történelmibb rész.

Az „Árpád kódex” nem jelenhetett volna meg a korszakot lezáró és a magyarság történelmének egyik legnagyobb sorsdöntő ütközete a Pozsonyi csata tárgyalása nélkül, amelyről a korabeli hazai munkák szinte kivétel nélkül megfeledkeztek. Erről a ma ismert adatok alapján egy részletes és időrendi összefoglalást a kötet szerkesztője készített el.

A vaskos kódex utolsó tanulmánya egy olyan Árpád sír elmélet, amely egy ma is kutató hazai amatőr elgondolása keze nyomán született, és amely egy újabb elmélet az 1860 óta tartó sokféle elgondolásban.

A kötet legvégén a szerkesztő írt egy - a témát jobban megvilágító - cikket, amellyel az „Árpád kódex” bezárja lapjait.

*
A 2018-ban megjelent Atilla kódex után az Angyali Menedék Kiadóval együtt örömmel nyújtjuk át minden magyar embernek az Árpád kódexet is. Forgassuk haszonnal!
(Kozsdi Tamás)
A Kötet Szerkesztője

****

A KÖTET TARTALMA:

Kozsdi Tamás: Előszó 9

I. RÉSZ - A hazatérő magyarság

Kerékgyártó Árpád: Magyarország államélete a vezérek korában, 1859. 13
Bevezetés - A kor fontossága - Történelmi kútfők - Népesség eredete és nyelve - Hun-scytha népek: magyarok, kozárok, kunok, székelyek, besenyők, bolgárok, avarok, idegen népek - Betelepítés: Tiszán innen, Dunán innen, Dunán túl, Tiszán túl, az erdélyi részekben, bizonytalan vidékeken - Földterület: A magyarok őstelepei - Anyaország: A honalkotás fontossága - Honfoglalás: ideje, története - Kapcsolt részek: Erdély, Horvát- és Dalmátország - A magyar birodalom határai - Hűbéres tartományok: Oroszország, Bulgária, Szerbia, a görög császárság, Karniolia, Karinthia és Styria, Ausztria, Morvaország, a német birodalom - Alkotmány: Alapszerződés, alaptörvények - Főhatalom, fővezérség - Államforma - Fővezérválasztás - Fővezéri udvar - Ország címer - A nép alkotmányos jogai.

Bánlaky József: A magyarok honfoglalása és csatái Árpád idejében, 1928. 102
Krónikáink egymással ellentétes adatai az új honfoglalás lefolyásáról - A kijevi események - A költözködés folytatása Lodomér és Halicson át - Az út folytatása a Vereckei szorosig. Pannónia leírása - Európai viszonyok és államalakulások a honfoglalás idején - Magyarország képe a honfoglalás idején - Bevonulás az új hazába, a Sajó-Tisza-Szamosig terjedő terület elfoglalása - A Marót és Gyeló elleni hadjárat. Erdély északi részének elfoglalása - Terjeszkedés a Zagyváig, a morva hadjárat és a Tátra vidékének megszállása - Végleges leszámolás Szalánnal - Az Erdélyen át benyomult oszlop műveletei - A pusztaszeri törvényszerzés Anonymus szerint - A belgrádi csata. Kalandozás Szerbián és Horvátországon át és a Száva-Dráva közének meghódítása - Árpád a sereg zömével a Csepel-szigetre vonul - A Duna-Tisza-Maros közének meghódítása - A Balkán bekalandozása - Pannónia megszállása. Betörés a muramelléki karantánok földjére - A Maros-Körös-köz meghódítása. Megegyezés Maróttal - Berendezkedés a meghódított területeken - A magyarok hadügye: A hadkiegészítés módja - Kiképzés - A hadkötelezettség tartama - A haderő alkatrészei - Fegyverzet - Menetek, táborozás, biztosítószolgálat - Harcmód - Külföldi kalandozások Árpád idején: A 898. évi kémszemle és a 899. évi olasz hadjárat - A 900. évi bajor hadjárat - A 901. évi stíriai és karantániai hadjárat - A 920-960. évi morva hadjáratok - A 903. és 904. évi bajor hadjáratok - A 906. évi szászországi hadjárat.

Szabó Károly: Árpád kora, 1865. 193

Csobánczi Elemér: A magyarok útja 1963. 275

Rudnay Béla: Ősi intézményeink a honfoglalás és Árpád korában, 1924. 294
1. Álmosok és a kende - 2. Honfoglalás körüli kérdések - 3. Törzsek és a megszállás - 4. Törzsek feloszlása - 5. Fejedelmek

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok Itáliai kalandozása
(898-904), 1927. 331

Mészáros Károly: Árpád és a magyar honszerzés, 1858. 411

Szabó Károly: A bolgár-magyar háború Kr. u. 888-ban, 1851. 425

Kozsdi Tamás: A pozsonyi csata 907. július (2019) 438


II. RÉSZ - Árpád sírjának kutatása
(A tanulmányok megjelenésük ideje szerinti sorrendben)

Ifj. Gr. Nádasdy Ferenc és Thaly Kálmán: Az óbudai Fejéregyháza mint Árpád temetkezési helye, 1860. 449

Ifj. Réső Ensel Sándor: Árpád sírja – Történelmi okmányok 1861. 461
18 db okmány ismertetés - Mi történt Fehéregyházával? - Árpád teste elégettetett-e, vagy földbe tétetett? - Mit mondanak történetíróink?

Havas Sándor: Az Ó-Budai, hajdan a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett „Fehéregyház” és Árpád sírja, 1883. 490

Dr. Wekerle László: Árpád sírja, kimutatva az Ó-Budai Viktória-téglagyár telkén megtalált Fehéregyház szentélyében, 1886. 525
Előszó - I. Alapvetés - II. Bizonyítási anyag - III. Ősmagyar temetkezés és Árpád kurgánja - IV. Alba Maria kápolna odaépülésének okszerűsége - V. Alba Maria helypontja kérdésének behatóbb kifejtése - VI. Sz. István háborúi, meg Alba Maria épülésének ideje és indító okai - VII. Alba Maria és Árpád sírja helypontjának kategorikus bizonyítása - VIII. Végmegállapodás.

Tholt Titusz: Fehéregyház és Árpád sírjának holfekvése s kutatásaim, 1886. 543

Petneházi Petényi Ottó: Árpád sírhelyének fölfedezése (sosem publikált kézirat) 1895. 599
I. Az eddigi kutatók tévelygéseinek kimutatása - II. Árpád valódi sirhelyének megállapitása - III. Javaslat Árpád sírhelyének megörökítésére - Függelék: történelmi okmányok idézése

Dr. Szendrey János: Árpád sírja, 1908. 647

Dr. Zolnay Jenő: Árpád vezér sírja - új nyomokon, 1908. 663
Előszó - Forrásaim - I. Kiinduló pontok - II. A Duna-Tiszaköze Attila király idejében, Attila városai, hagyományok Attiláról. Eredmények és következtetések Árpád sírjára vonatkozólag - III. A dunai Nagy - Csepel - sziget szerepe Árpád idejében, - Árpád vezér és nemeseinek lakó- és székhelye, - Árpád családi élete, viszonyai és halálával kapcsolatosan - IV. A mai Csepel sziget Árpád korában; a Csepel sziget, mint állandó királyi sziget - V. A Fehéregyházra vonatkozó okmányokról - VI. Áttérés a „Fehéregyháza” elmélet terére - Fehéregyháza nevű helyek az országban - Solt vármegye közelebbi leírása - VII. Fehéregyháza, Csanád és Máriaháza s a környék bővebb leírása. Bővebb okok és érvek a sírnak e vidéken létére nézve - VIII. Mondák, hagyományok, helynevek Solt környékén és azokhoz fűzött következtetések - IX. A Solt és környékén fekvő halmokról - X. A pécsváradi monostor alapító leveléről - XI. Néhány szó ama „patakról”, amely „kőmederben” folyt alá - XII. Az Árpád-sír megtalálásának esélyei – Utóhang

Gatterer Ferenc: Megtalálták Fehéregyházát - Az óbudai Fehéregyháza helye és Árpád sírja 1933-34. 703

Bártfai Szabó László: Miért nem találták meg eddig Árpád sírját? 1934. 774

Bártfai Szabó László: Mit várhatunk a Fehéregyház körül folyó ásatásoktól? 1936. 784
1. Mit tudunk az óbudai Fehéregyházról? - 2. Hol állott Fehéregyház Óbudán? - 3. Mit ástak ki eddig a Bécsi út mentén Kiscelltől a meleg forrásig? - 4. Összefoglalás

Dr. Gárdonyi Albert: Az Óbudai Fejéregyház problémája, 1937. 800

Belitzky János: A Párdő melletti Besenyő, Kurszán vára, a budai káptalan alapítása és Óbuda középkori határa, 1941. 818

Sashegyi Sándor: A pilisi hármas remetebarlang kapcsolata Árpád fejedelem sírjával 1939-1943. 850
A pilisi hármas remetebarlang - A szentkereszti pálos-kolostor a Pilisben - A Hármas remetebarlang kapcsolata Árpád fejedelem sírjával - A pomázi ásatásokról - A pilisszentkereszti pálos kolostor, újabb adatok a hely meghatározására.

Egy amatőr kutató: Árpád sírja új megvilágításban, 2018. 874

UTÓSZÓ

Kozsdi Tamás: Az Árpád kutatásról és ami mögötte van, 2019. 901
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:


Különleges évvégi ajánlatunk:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 9 980 Ft
Internetes ár: 8 982 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Székelyföldi Legendárium TÉRKÉP 2,500 Ft 2 250 Ft
Göre Gábor mint filozófus Pozsonyi Ádám 1,790 Ft 1 611 Ft
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben Herceg Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Kőbálvány visszanéz Pécsi Sándor 2,600 Ft 2 340 Ft
Lelki evolúció XIV. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Theta Floating - Meditációs CD-vel! Esther Kochte 2,980 Ft 2 682 Ft
A Mohács-kód Illik Péter 1,680 Ft 1 512 Ft
Tükör által világosan Pál Ferenc 3,800 Ft 3 420 Ft
Magyarok csillaga Makkai Sándor 3,290 Ft 2 961 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^