Irodalom

Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol

A repülő vucsidol

Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr

Könyv
Lazi kiadó, 2001
148 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639227514
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol
Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol
Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol
Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol
Csáth Géza Havas Emil Munk Artúr - A repülő vucsidol
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 640 Ft
Internetes ár: 544 Ft
Csáth Gé­za leg­el­ső i­ro­dal­mi kí­sér­le­tét ve­he­ti kéz­be az ol­va­só, egy lo­ká­lis vo­nat­ko­zá­sú, ér­de­kes, szí­nes me­se­szö­vé­sű sza­ti­ri­kus re­gényt: A re­pü­lő Vu­csi­dolt, a­mely a Bács­ka­i Hír­lap­ban je­lent meg foly­ta­tá­sok­ban, s a­me­lyet a szer­kesz­tő­ség két má­sik tag­já­val kö­zö­sen írt. A re­gény­nek nagy si­ke­re lett, s ez buz­dí­tot­ta Csát­hot a to­váb­bi í­rás­ra is.

Nem két­sé­ges, hogy a tör­té­net cél­ja a mu­lat­ta­tás volt. Van, a­mi­kor a he­lyi vo­nat­ko­zá­so­kat il­le­tő­en, a köz­ü­gyek és a köz­ál­la­po­tok e­pés raj­zá­ban sza­ti­ri­kus élt kap a hu­mor, de ez a ten­den­ci­a nem kö­vet­ke­ze­tes. Hi­szen a fő­hős va­ló­ban hős, egy­sze­rű, te­het­sé­ges és o­kos bu­nye­vác em­ber, a­lak­ja in­kább hu­mo­ros, mint ne­vet­sé­ges, de a tör­té­net össze­füg­gé­se­i­ben min­den mu­lat­sá­gos­sá vá­lik kö­rü­löt­te.

A játékos kedv kiütközik a regény cselekményének vezetésében is. Nemcsak a szabadkai viszonyokat, hanem az izgalmasságra törekvő tárcaregényeket is parodizálják. A palicsi háború, a városháza ostroma, a titkos tárgyalások, a kiegyezés, a szerelem, a leányszöktetés, az üldözés mind-mind a kor tárcaregényeinek ismerős fordulatai is...

*
„A Repülő Vucsidol” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a humor és szatíra mellett ennek a műnek a művelődéstörténeti jelentőségét is érzékelik abban, hogy a holnap Szabadkája nézi benne a tegnap Szabadkáját, amely szembesülés olvasmányos, mulatságos és tanulságos is, kivált a szem­lé­let mi­att, a­mellyel a vá­ros fi­a­tal írójelöltjei a p­ro­vin­ci­a­liz­mus­ból va­ló ki­tö­rés sza­bad­ka­i e­rő­fe­szí­té­se­it, a sa­ját kö­ze­gü­ket szemlélték. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 640 Ft
Internetes ár: 544 Ft
Szeretet és hatalom válaszútján Elaine N. Aron 3,960 Ft 3 564 Ft
Szómúzeum Hajdu Endre 1,490 Ft 1 341 Ft
Fejezetek a rácjárások történetéből Délvidéki S. Atilla 3,800 Ft 3 420 Ft
1989 Határon DVD Anders Ostergaard és Rácz Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Makk Károly nyomában Gyöngyösi Zoltán 5,460 Ft 4 914 Ft
Honfoglalás trilógia III. - A megszerzett föld Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Vadászhit Lakatos Károly 2,100 Ft 1 890 Ft
A Lovasíjász DIGIPACK - DVD és CD Kassai Lajos, Kaszás Géza 5,990 Ft 5 391 Ft
Szűk volt a mundér Szűrös Mátyás 3,990 Ft 3 591 Ft
Csanádi Imre költői világa I-II. kötet Alföldy Jenő 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^