Terméklap

David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül

Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül

David JC Mackay

Könyv
Typotex kiadó, 2012
ISBN 9789632795751
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
David JC Mackay - Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 6 210 Ft
DAVID JC MACKAY a Camb­ridge-i Egyetem fi­zi­ka­pro­fesszo­ra, akit – nem meglepő módon – a könyv első meg­je­le­né­sét kö­ve­tő­en az angol ener­gia­ügyi minisztérium tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­já­nak kér­tek fel.
*
Ez a könyv nem ri­o­gat vi­lág­vé­ge - szcenáriókkal és nem lob­bi­zik egyik energia ágazatnak sem. Ami egy könyv meg­írá­sá­val meg­te­he­tő a fenn­tart­ha­tó ener­gi­á­ért, azt a szer­ző meg­te­szi. Jó fi­zi­kus mód­já­ra egy új mértékegységet vezet be, amely al­kal­mas arra, hogy össze­mér­he­tő­vé vál­jon mindenfajta ener­gia­ter­me­lés és fo­gyasz­tás.

Ez a mér­ték az egy főre és egy napra eső ener­gia­fel­hasz­ná­lás, il­let­ve termelés. Bár­mely or­szág sta­tisz­ti­kai ada­tai alap­ján az ér­té­kek esze­rint már ki­szá­mol­ha­tók és összehasonlíthatók. Így lé­pé­sen­ként méri össze a fogyasztói tár­sa­da­lom em­be­ré­nek napi energiaszükségleteit és a kü­lön­bö­ző energiatermelési formák napi ter­me­lé­sé­nek lehetőségeit, kor­lá­ta­it.

Nem­csak okos, de szel­le­mes is, gya­kor­la­ti­as is. Hála a tisz­ta gon­do­lat­menetének, könnyedén leszá­mol az olyan tév­esz­mék­kel, hogy pél­dá­ul „ha kihúzod a te­le­fon­töl­tőt, máris tet­tél a kör­nye­ze­tért” – ez ugyan­is túl kevés, még ha min­den­ki kö­ve­ti is a ta­ná­csot.

A mennyi­sé­gek ará­nya­it remek gra­fi­ko­nok­kal szem­lél­te­ti. Mér­té­ket és módszert ad. Az a bizonyos „bár­mely or­szág” ese­té­ben természetesen Nagy-Bri­tan­nia. Úgy­hogy megmarad az iz­ga­tó kér­dés szá­munk­ra: hogyan alakulnának a szá­mok és gra­fi­ko­nok Magyarországra? A mi statisztikai adatainkkal, mel­lé­be­szé­lés nél­kül.

A kötet TARTALMA az alábbiak szerint követhető nyomon:

• I. JELZŐK HELYETT SZÁMOK: Indítékok; Mérleg; Autók; Szél;, Repülők; Napenergia; Fűtés és hűtés; Vízenergia; Világítás; Tengeri szél; Kütyük; Hullámok; Élelmiszerek és mezőgazdaság; Árapály; Hétköznapi használati tárgyaink; Geotermikus energia; Közszolgáltatások; Támaszkodhatunk csak a megújuló forrásokra?

• II. TEGYÜNK KÜLÖNBSÉGET! Minden Nagy segít; Jobb közlekedés és szállítás; Okosabb fűtés; Az elektromosság hatékonyabb használata; fenntartható fosszilis tüzelőanyagok; Atomenergia? Élhetünk-e más országok megújuló forrásaiból? A termelés ingadozása és az energia tárolása; Öt energetikai terv Nagy-Britannia számára; Na de mi a helyzet a költségekkel? Mit tegyünk most? Energetikai tervek Európa, Amerika és a világ számára; Légből kapott szén-dioxid, Igent mondunk;

• III. TECHNIKAI FEJEZETEK: Autózás II; Szél II; Repülés II; Napenergia II; Fűtés II; Hullámok II; Árapály II; Hétköznapi használati tárgyaink II;

• IV. HASZNOS ADATOK: Gyors áttekintés; Lakosság és terület, Az Egyesült Királyság energetikai történelme;

*
A „FENNTARTHATÓ ENERGIA - MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL” című ezen kiadványt a biztonságos, biztos és fenntartható energiaforrások, azok keresése és felhasználása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 6 210 Ft
Hungary 360 D. Varga Tamás 6,600 Ft 5 940 Ft
Nikola Tesla elveszett feljegyzései Tim R. Swartz 4,500 Ft 4 050 Ft
Néprajz Vajkai Aurél 1,990 Ft 1 791 Ft
Többszintű gyógyulás - Rák, a megoldható feladat Balogh Béla 2,940 Ft 2 646 Ft
Géniusz teszt Giles Sparrow 3,600 Ft 3 240 Ft
A medve (1988) - DVD Claude Berri 3,500 Ft 3 150 Ft
Új Testamentum Sylvester János 8,900 Ft 8 010 Ft
Héliosz Grandpierre Attila 2,500 Ft 2 250 Ft
Dogs of Hungary Buzády Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Az Időkód I-II. a két kötet együtt Berta Tibor 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^