Történelem

Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában

Kormányzás a dualizmus korában

Szente Zoltán

A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után

Könyv
Atlantisz kiadó, 2011
466 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639777170
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában
Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában
Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában
Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában
Szente Zoltán - Kormányzás a dualizmus korában
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 595 Ft
Internetes ár: 3 236 Ft
SZENTE ZOLTÁN szerző (1966 -) a győri Széchenyi István Egyetem tanára, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.
*
• Nyugati mintájú parlamentáris monarchia volt-e az 1867. évi kiegyezés utáni magyar kormányzati rendszer?

Mindazt, ami nem illeszkedett a parlamentáris kormányzás logikájába, sokan a magyar sajátosságoknak igyekeztek tulajdonítani. Ma sincs közmegegyezés arról, hogy a modern-kori történelmünk egyik meghatározó korszakában milyen rendszerben kormányozták az országot.

Ez a könyv a dualizmus kori Magyarország és a korabeli Európa kormányformáiról írt eddigi legátfogóbb elemzés.

Elgondolkodtató a könyvnek egy korabeli ábrázolás felhasználásával készített borítója: az 1898-ban merényletnek áldozatul esett Erzsébet királyné portréja alatt a dolgozóasztalánál uniformisban áll Ferenc József (1848-tól Magyarország uralkodója, 1867-től 1916-ig királya), és kezet ad az előtte alázatosan meghajló Kossuth Ferencnek (Kossuth Lajos fiának, a Függetlenségi és ’48-as Párt országgyűlési képviselőjének, az 1906 és 1910 közötti magyar kereskedelemügyi miniszternek).

Erzsébet királynét leszámítva nem egészen ok nélkül asszociálhatunk a mára. És a kötet szövegének is vannak a jelenünkre rímelő tanulságai.

Szente Zoltán három tömbből, mondhatnánk úgy is, hogy három – egymást több kisebb-nagyobb felületen átfedő – halmazból építette föl A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után (1867–1918) alcímű tanulmányát.
*
Az első rész az európai parlamentáris kormányzás kialakulásával és fejlődésével, annak főképpen a XIX. századi sajátosságaival foglalkozik. Elsősorban – a históriát már a XVII. század végén kezdve – az Angliában történtekkel, azzal a folyamattal, aminek során a hatalomból az uralkodónak egyre kisebb, a különféle rendű és rangú alattvalóknak pedig egyre nagyobb hányad jutott.

A szerző nemcsak az angol parlamentarizmus kialakulásának a kontinensre ható példaértékéért, hanem azért is szánt jókora terjedelmet a szigetországban történteknek, mert az ottani mintákra sok-sok évtizeden keresztül gyakran hivatkozott a politikai elitünk és a jogtudományunk egyaránt.

Eközben a szerző nem feledkezett meg a jó néhány más európai országban az angolnál sokkal hosszabb ideig élő „uralkodótúlsúlyú” abszolút monarchiák, alkotmányos monarchiák és a perifériákon meglévő despotikus rendszerek sajátosságainak ismertetéséről sem.
*
A könyv második tömbje a magyar parlamentarizmus sorsát követi a kiegyezéstől a dualizmus végéig ívelő időszakban. Némiképp meglepő – főképp az első résznek az európai országokról szóló alapos ebbéli ismertetései után –, hogy a szerző alig-alig ejt szót (s akkor is inkább lábjegyzetekben) a voltaképpen már az Aranybullával kezdődő hazai előzményekről. Annál bővebben ír – gyakran és helyesen 1848-ra, az első független magyar kormányra is utalva – az osztrák és magyar „saját” érdekek és a kölcsönös engedmények jegyében fogant kiegyezésnek a parlamentarizmust segítő, ugyanakkor annak érvényesülését gyakorta erővel akadályozó sajátosságairól.

(Magáról a kiegyezésről egyebeken kívül Deák Ferenc egyik 1867-es képviselőházi beszédének egy napjainkban sem elhanyagolható érvényű részletét olvashatjuk: „Az európai hatalmak nagy része oly terjedelmű és oly tetemes erőkkel rendelkezik, hogy azok között Magyarország, mint külön, saját magában álló ország biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül fönn nem állhatna.”)

Szente már-már fárasztó részletességgel követi a parlamentarizmus kialakulásának és működésének legfontosabb mozzanatait, azt a szívós, néha könyörtelen küzdelmet, amit az uralkodó, a miniszterelnök és a kormánytagok, illetőleg a képviselők folytattak egymással a maguk valós vagy vélt igazának érvényesítéséért.

Mindőjük dolgát nehezítette, hogy a szabályok nem mindenben voltak egyértelműek: bizonytalan volt a miniszterek, főképpen a külügyekért, a hadügyért és a velük kapcsolatos pénzügyekért felelős közösügyi miniszterek jogállása; a király bármikor és voltaképpen indoklás nélkül is elbocsáthatta a kormányt – miközben kisebb súlyú döntései csak miniszteri ellenjegyzéssel léptek érvénybe; csupán fikció volt, hogy egyes-egyedül a törvényhozóknak van korlátozás nélküli hatalmuk; nemigen lehetett megtorolni a kormányzó erők pozíciójának megtartása kedvéért „harcba vetett” választási csalásokat (egyébiránt választójoga sokáig még az állampolgárok tizedének sem volt)… és se szeri, se száma a hasonló példáknak.

Mindezen hibák, gyengeségek ellenére a szerző okkal szögezi le, hogy az 1848-ban elképzelt kormányzati rendszer a legmodernebbek közé tartozott a kor Európájában, valamint hogy 1867 után még a nem igazán kiteljesedett formájában is alkalmasnak mutatkozott arra, hogy szavatolja a parlamentarizmusnak a földrészünkön az idő tájt szokásos békés, alkotmányos kereteit.
*
A könyv harmadik tömbje – néhol a már addig leírtakat ismételve – azzal foglalkozik, hogy miképpen értékelte (és értékeli napjainkban) a történettudomány és a közjogtudomány a dualizmus kormányzati rendszerét.

Végezetül egy mondat az Összefoglalás című – kiváltképpen a zárójelben szereplő szavára figyeljünk! – zárófejezetből: „Alighanem csak nálunk nem számított (és számít) alapvető ellentmondásnak, hogy egyidejűleg lehetett a dualizmus kori magyar kormányformát parlamentárisnak tekinteni, s elismerni ugyanakkor azt, hogy a korszak nagy részében nem volt lehetőség az ellenzék kormányra kerülésére.”

Szente Zoltán könyve nem könnyű – elsősorban szakembereknek, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, a tárgy iránt alaposabban érdeklődő laikusoknak szóló – olvasmány. Nem hihetjük, hogy politikusaink többsége reggel vele kelne, este vele feküdne le. De ha megtehetik (és bizonnyal találhatnak rá módot), „szemléztessék” az erre hivatott munkatársaikkal, és ezt az összefoglalást olvassák el figyelmesen – fontos tanulságokat vonhatnak/vonhatnának le belőle.
(nol.hu)

*
A „Kormány a Dualizmus Korában” című ezen kiadványt a XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kiegyezés utáni kormányformája iránt érdeklődő, elsősorban szakembereknek, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, a tárgyat mélyebb kontextusban és alaposabban tanulmányozni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 595 Ft
Internetes ár: 3 236 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
A társadalmi kérdés Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Nemzeti nagyvizit 5. Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
A végtelen üzenetei (csak a könyv) Hoffmann Gergely 2,980 Ft 2 682 Ft
A teniszbajnok Markó György - Sándor Ákos - Sz. Kovács Éva 3,000 Ft 2 700 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Számmágia - Számmisztika Dr. Erich Bischoff 2,800 Ft 2 520 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^