Irodalom

Fraknói Vilmos - Pázmány Péter

Pázmány Péter

Fraknói Vilmos

Nemzeti Könyvtár 29. rész

Könyv
Magyar Közlöny kiadó, 2014
264 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9786155269295
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Fraknói Vilmos - Pázmány Péter
Fraknói Vilmos - A magyar királyválasztások története
Fraknói Vilmos - Mátyás király levelei
Fraknói Vilmos - Pázmány Péter
Fraknói Vilmos - A magyar királyválasztások története
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Az Argumentátor
Vannak olyan óriásai a magyar szellemtörténetnek, akiknek a nevét nagy tisztelettel ejtjük ki, felemlítjük híres munkáikat – de valójában sem az életükről, sem valódi küldetésükről nem sokat tudunk. „Küldetés”. Nem csupán írói lét, nem a tehetség ösztönös megnyilvánulása – tudatosan, ész-alapon felépített, valódi elhivatott pálya Pázmány Péteré. Megáldva küldetéstudattal – és ami még fontosabb, a képességgel, hogy ezt a küldetést beteljesítse.

Külső adottságai rendelkezésére álltak, ezt egy kortárs sem vitatta. A természet bőven elhalmozta szónoki képességgel. Amikor a szószékre lépett, hallgatóit már külső megjelenésével is megragadta. Középtermetű, szikár test, emelt, büszke fejtartás. Magas homlokán a mély elmélkedést eláruló félelmetes barázdák, hatalmas szemöldöktől árnyalt fényes szeme az emberek rejtett gondolatait látszott kutatni, az erősen kiemelkedő orr és az erős bajusz alatt állandó feszülésben levő, szorított száj az akaraterő folyamatos megfeszítéséről árulkodtak. Dús haj és spanyol divat szerint nyírt szakáll előnyösen keretezi az arcot. Mindez a hideg számítás és a hajthatatlanság összbenyomását mutatja.

1570. október 4-én született, a legmagyarabb magyar városban, Nagyváradon. Apja nem akárki – megyei alispán, anyja a helyi kálvinista egyház egyik női szónoka. Apa és anya egyaránt büszke kálvinisták – hogy lesz a fiukból a magyar katolikus egyház egyik legnagyobb alakja? Úgy, hogy megérkezik a TÉRÍTŐ, és pont jókor. Amikor a fiú eszmélni kezd, tizenkét éves, tanult, értelmes kisember, a családi könyvtár szapora fogyasztója - megérkezik Váradra Szántó István jezsuita atya. Lángoló vallásos buzgósággal, nagy ékesszólással, vitriolos tollal. Mintha a későbbi Pázmány Péter látogatta volna meg gyermek-önmagát.

Szántó hatása alá kerülve a tizenkét éves fiú katolikus hitre lépett. Ebben segítségére volt egy családi változás, mostohaanya érkezett a házhoz, aki katolikusként segítette a fiú ezen törekvését...

Magyar nyelvű egyházat, magyar nyelvű prédikációkat, könyveket követelt. Alig múlt el még a mohácsi sokk – a nemzetvesztés rémképe, élménye ott van még a mindennapokban. Moháccsal egy nemzet elvesztését is félték azok, akik hazájuk sorsáért aggódtak. Őrizni, óvni, védeni kell legalább a nemzeti nyelvet a megmaradásért. A protestánsok ugyan szintén fontosnak tartották ezt a kérdést, sőt, őket tartjuk a magyar nyelvű szertartások megalkotóinak – de ekkor még valódi lelkesedéssel a katolikus, elsősorban a jezsuita atyák buzdítottak a magyar nyelv használatára az egyházban. Mint minden nemzeti tragédiát követő években, akik átélték, sebeiket nyalogatták, és szenvedtek. Akik akkor születtek, a bűnösöket keresték, és dühöngtek. De a következő nemzedék már a jövőt akarta építeni, a múlton való siránkozás helyett.

Szántó István tehát szinte csodát tett: a kálvinista alispán gyermekét „megtérítette”. Az atya aztán haláláig nem is találkozott a fiával, Pázmány élete során nem látogatta meg Váradot, kerülték a találkozást. Még atyja és anyja halála iránt érzett fájdalmát is távolról, levélben osztotta meg a váradiakkal.

De vissza a tizenkét éves fiúhoz, aki Kolozsvárra megy, jezsuita iskolába és tizenkét éves /!/ amikor belép a Jézus Társaságba. Önkéntelenül is eszünkbe juthat egy párhuzam a gyermek-Jézus megjelenésével a jeruzsálemi templomban. A Jézus Társasága a jezsuita rendben két feladatot látott el. Egyrészt dolga volt a protestantizmus elleni küzdelem irányítása. Másrészt az akkor felfedezett, távoli földrészeken a térítés és az önfeláldozás, az ékesszólás fegyverével nagy hatást kiváltani... A jezsuiták valóban csak téríteni és tanítani akartak. Lehetőleg megelőzve a protestáns térítőket.

A fiatal Pázmány előtt tehát megnyílt a világ. Nem helyi lelkészi feladat lebegett előtte, mint jövő, hanem a mindenség – vagy legalábbis egy nemzet megváltása. A fiatalon már kiváló szónok Pázmányt Kolozsvárról Rómába küldték. A legfogékonyabb korszakban négy év a katolikus egyház központjában, olyan tanárok között, mint például a már akkor is Európa-szerte ismert Roberto Bellarmin. Újabb négy év vallási-bölcseleti tanárként Grácban, az egyetemen. Hallgatóit meglepte azzal, hogy nem a könyvtárban rendelkezésre álló irodalmat használta – hanem az azok tanulságait felhasználó saját írásait. Alig várta, hogy a kötelezően előírt négy év tanítói idő leteljen – és ahogy kérte, Róma megbízta, hogy erősítse, vezesse a magyarországi térítést.

Egykori nagyváradi mesterétől átvette a magyar nyelv feltétlen szeretetét, és minden igyekezetével azon volt, hogy ezt másokkal is megossza. Bár latinul kiválóan tudott, a legtöbb munkáját magyarul írta, a szószékről is magyarul dübörögtek a szavai. Latinra érdekes módon akkor váltott, amikor legnagyobb ellenfeleivel kellett vitatkoznia írásban, olyanokkal, akik magyarul nem tudták elég meggyőzően kifejezni magukat.

Pázmány Péter már amikor ismét hazai földre lépett, elhatározta: a térítés legnagyobb eszköze a magyar nyelv és a magyar irodalmi munkák lesznek.

A nemzeti valójában sértett-sérült népnek ez volt az egyik leghatásosabb gyógyszer. Különösen, ha azt az orvosságot ízletes szirupba mártjuk. Pázmány írásai, irodalmi munkái, bölcseleti művei nem száraz tudományos értekezések. Humor, meghökkentő szó- és gondolati fordulatok, olykor maró, éles gúny – és mindez úgy, hogy ne csupán a térítők értsék, hanem maga a nép is, amelyet téríteni igyekezett, az alispánoktól a parasztokig mindenkit kápráztasson el ez a módszer. És így történt. A harmincas évei elején járó Pázmány először egy nagy hatású munkával jelentkezett, amely válasz volt a katolikus egyházat a „romlás okának” tartó műre...

Magyari István sárvári lutheránus AZ ORSZÁGOKBAN VALÓ SOK ROMLÁSNAK OKAIRÓL című könyvében az országot ért csapásokért a katolikus egyházat tette felelőssé. És egyáltalán mindenért, ami akkor problémaként jelentkezett. A munka megjelenése után pár hónappal megjelent Pázmány válasza, a meglepő című FELELET AZ MAGYARI ISTVÁN SÁRVÁRI PRÉDIKÁTORNAK AZ ORSZÁG ROMLÁSA OKAIRÓL ÍRT KÖNYVÉRE. Alaptétele, hogy az új vallás miatt bünteti Isten a népet, mert elhagyni igyekeznek őt, a valódi, a létező, az egyetlen megváltót. És teszi ezt olyan meggyőzéssel, hogy a kivonatolt, füzetbe szerkesztett példányokat még a legkevésbé olvasottak is megértik. És ami különösen tetszett olvasóinak: ezzel az első irodalmi fellépésével bizonyította, hogy idegen földön folytatott tanulmányai közepette meg tudta őrizni lelkében a magyarságát. Különösen a „magyar nyelvnek őserejét” – írja róla Fraknói Vilmos. Azt, amit még Bihar megyéből vitt magával...

Az 1606-os bécsi béke olyan előnyöket juttatott a protestáns egyháznak, amelyek ellen már nem volt elég az addigi „felelet”. Forgách Ferenc katolikus prímás a feletteseivel dacolva visszahívta Pázmányt, mert tudta, csak ő képes felvenni a harcot a magyarországi protestantizmussal szemben. És nem az erőszak, nem a puszta lelkesítő szónoklatok – hanem az ész, a racionalizmus fegyverével. Hiszen Pázmány írásaiban, leveleiben, prédikációiban soha nem a rajongás, a hallgatóság elérzékenyítése, a megtévesztő lángolás volt az elsődleges. Ő az Észre akart hatni. A legegyszerűbb összefüggések felvázolása, a tények mindent elsöprő erejének elemzése volt az ő eszköze. Hogy a hallgatóság agyában történjen meg a váltás. És ezt el is érte.

Ettől kezdve egymást érték a magyar nyelven megjelent könyvei – a vitatkozás a protestáns egyházzal talán mára már nem annyira érdekes, de az irodalmi, szépírói stílus megragadja a modern kor emberét is. Feltéve, ha arra a nem könnyű feladatra vállalkozik, hogy átolvas egy Pázmány-művet, például a fő munkájának tartott ISTENI IGAZSÁGRA VEZÉRLŐ KALAUZ című elképesztően sokoldalú, rengeteg témát átfogó és összegző művet.

Ennek a munkának a másik részről nem született meg az „ellenkönyve”. Nem volt, aki megírja. Pázmánynak nem volt ellenfele a maga területén. Egy wittenbergi hittudós ugyan kemény éveket töltött azzal, hogy megírja a választ, az meg is jelent – de kit érdekelt ez már a magyarul olvasni akaró és olvasni tudó Magyarországon?

Érdekes feljegyzés: egy korabeli utazó írja le, aki rajongással követte Pázmányt a prédikációk során, hogy soha olyan csönd nem vett körül szónokot, mint őt. Hallgatói nyitott szájjal, némán ültek, és még a prédikáció befejezése után is el kellett telnie kis időnek, míg a csönd megszűnt, míg az emberek magukhoz tértek.

Hosszú életet adott neki a Teremtő, legalábbis abban a korban a 67 év annak számított. Egyetlen percét sem hagyta kihasználatlanul. És amikor utolsó éveiben betegség támadta meg, alteste megbénult, elvesztette legfőbb erejét, a hangját és megnémult – elvégezte azt a munkát, amelyet rajta kívül senki nem végzett volna el. Egybegyűjtötte prédikációit, könyveit, leveleit, és ma azt mondanánk: „sajtó alá rendezte őket.” Nemcsak vetett, aratott, hanem be is hordta a termést.

Hogy munkái fönnmaradtak, ennek az utolsó igyekezetének köszönhetjük. Bénán, némán, csöndben elvégzett gyakorlati összegzésnek. Aztán körülnézett, minden rendben, minden begyűjtve – és mosolyogva meghalt.

A küldetés elvégeztetett.
Hatalmas életműve, pályájának sikere példa arra, ha egy nép legerősebb érzésére, a nemzeti érzésre építkezve valósítjuk meg földi küldetésünket, akkor talán anyagi örömökben nem feltétlenül bővelkedünk, de szellemünk, és lelkünk tisztán és jóérzéssel kísér el minket a végső, égi elszámolók felé.
(Pozsgai Zsolt) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Dél és észak Erdélyi István 1,590 Ft 1 431 Ft
Emlékirataim Saint-Simon Herceg 3,850 Ft 3 465 Ft
A Kárpátok vadászparadicsomában Iglódy Gyula 2,700 Ft 2 430 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
A jó élet módja Clairvaux-i Szent Bernát 2,490 Ft 2 241 Ft
Az istenes élet dicsérete 1,950 Ft 1 755 Ft
Filozófia a mindennapokban Csejtei Dezső 2,900 Ft 2 610 Ft
A Forrásmező felfedezése David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Keresztény császárok, pogány Róma Alföldi András 3,200 Ft 2 880 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^