Hitélet

Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról

Levelek a tudás fájáról

Chikán Ágnes

Beszélgetések hívő természetkutatókkal

Könyv
2006
174 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789635028412
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Beszélgetések hívő természetkutatókkal

„Nincs em­ber, aki, előbb vagy utóbb, ne gon­dol­kod­na el az élet értel­mén, azon, hon­nan jö­vünk, hová tar­tunk… De elég érez­ni is azt, hogy va­la­mi egy­re in­kább hiány­zik min­den­nap­jaink­ból: a rend, a csend, a meg­nyug­vás.

• Hova, ki­hez for­dul­ha­tunk eb­ben az ér­ték­rend­jé­ben oly ku­sza, te­kin­tély­tisz­te­let nél­kü­li, za­jos és nyug­ta­lan vi­lág­ban?

Sze­ren­csé­re van­nak közöt­tünk olyan, tel­je­sít­mé­nyük­kel megbecsülést kivívott, hi­telt ér­dem­lő em­be­rek, akik tud­ják a vá­laszt. Olyan ön­ma­guk­kal, a vi­lág­gal, Isten­nel har­mó­niá­ban élő tu­dó­sok, akik ma­guk már vé­gig­jár­ták a hit és a rá­ció két­sé­gek­kel ki­kö­ve­zett út­ját, míg­nem a ket­tő egyé­ni éle­tük­ben egyet­len biz­ton­sá­gos sztrá­dá­vá nem szé­le­se­dett.”

Ti­zen­két ter­mé­szet­­kuta­tó­val ült le be­szél­get­ni Chikán Ág­nes, Sze­ge­den élő újság­író. A szerző új, a hit és a ter­mé­szet­tu­do­mány kap­cso­la­tát bon­col­ga­tó kö­te­tét a Pél­da­beszé­dek­bôl vett idézet­tel ajánl­ja az ér­dek­lő­dők – ateis­ták, is­ten­ke­re­sők és hívők – fi­gyel­mé­be:

„Hajtsd fü­le­det, és hall­gasd a böl­csek­nek be­szé­deit…!”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
A Tarot - A titkok világa Richard Cavendish 2,700 Ft 2 430 Ft
Korkut apó történetei Erdal Öz 3,990 Ft 3 591 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
A szorongástól az önbecsülésig Pál Ferenc 3,360 Ft 3 024 Ft
Szerelem terror idején Agnes Golenya Purisaca 3,500 Ft 3 150 Ft
Négy égtájon barbár csillag ragyog Csornai Katalin 9,990 Ft 8 991 Ft
A szeretet hangja Szondi Miklós 2,500 Ft 2 250 Ft
Fénysugarak Szabó Judit 2,700 Ft 2 430 Ft
Mikor lesz végre happy end? Warga Kati 3,250 Ft 2 925 Ft
A Szent Grál keresése Bunyevácz Zsuzsa 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^