Újdonság

Petrányi Ferenc - Az inkvizíció

Az inkvizíció

Petrányi Ferenc

Mi a valóság a sok hazugság között?

Könyv
Ős-kép kiadó, 2016
76 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Petrányi Ferenc - Az inkvizíció
Petrányi Ferenc - Az inkvizíció
Petrányi Ferenc - Az inkvizíció
Petrányi Ferenc - Az inkvizíció
Petrányi Ferenc - Az inkvizíció
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 200 Ft
Akciós bolti ár: 1 990 Ft
A KÖTET BEVEZETÉS-e:
*
• Hogyan tárgyalnak a kérdésről?
Rémséges börtönök… kámzsás barátok, kik elevenen nyúznak szerencsétlen nőket, gyermekeket…, óriási üstök, melyekben emberhús süstörög, lobogó máglyák, melyek körül az inkvizíció hóhérai, mint vérszomjas kannibálok ujjongnak az emberi áldozatok halálhörgésein! Borzalmas autodafék… szerencsétlen zsidók és mórok, kiknek kiüldözése után és az inkvizíció gyűlölt munkája nyomán Spanyolországra a szellemi sötétség éje borult és mindez a római pápa parancsára s a katolikus egyház nevében és szellemében! Így képzelik az inkvizíciót!

Erről írnak gondolathíjas riporterek, erről szónokol a népet mentő és elveket plántáló népgyűlési agitátor, erről beszélnek a színházban és moziban, ezt lehet látni panorámákban, hol a népszerűsített tudomány csekély pénzért még ráadásul egy-egy ajándéktárggyal is szolgál a szellemi élvezetért.

Szerencsére azonban ez az inkvizíció legnagyobbrészt beteges képzeletnek szülöttje, rémregények tárgya, a vastag tudatlanságnak és vak gyűlöletnek agyarkodása a katolikus egyház ellen. Az az inkvizíció, melyről az igazságos történelmi kritika beszél, melyről elfogulatlan tudósok, protestánsok és katolikusok tudnak, egészen más.

Soha, semmiféle történeti kérdésben ennyi és ily bosszantó tudatlansággal, ekkora felületességgel és ennyi rosszakaratú ferdítéssel nem találkozunk. Igen nagy része azoknak, kik az inkvizíciót a katolikus egyház gyalázására ajkukon hordják, vagy pennájuk hegyére veszik, azt sem tudják, mikor, hol szerepelt az inkvizíció. Sokan csak annyit tudnak róla, hogy az inkvizíciót illik felhozni akkor, amikor az ember a »klerikalizmus és ultramontanizmus« ellen akar rugaszkodni.

Nagyon időszerűnek látszik, ha ezt a kérdést, melyről még közkézen forgó lexikonok és tankönyvek is olyan tájékozatlansággal és rosszakarattal írnak, melyről sok nagy munka jelent meg, — amelyekhez azonban az érdeklődők legnagyobb része hozzá nem jut, — egészen tárgyilagos megvilágításban tárjuk fel.

• Mi a katolikus elvi álláspont?
Nem védelmezni akarjuk az inkvizíciót és annak esetleges visszaéléseit vagy egyeseknek olykor szertelen túlkapásait; ellenkezőleg, fenntartás nélkül előre is elítéljük a kegyetlenségnek minden egyes bebizonyított tényét! De a katolikus egyházat sem akarjuk az inkvizíció címén ellene intézett támadásokkal szemben megvédeni! Védelemre nem szorul.

Az egyháznak e téren nincs mitől tartania; annyit előre jelezhetünk, hogy ami gáncsolandó van az egész dologban, az nem írható az egyház számlájára. Mint sok más kérdésben, úgy ebben is legjobb védelme a katolikus egyháznak a történet hű előadása. Akit az elfogultság egészen el nem vakít, az levonja a tényekből és azok bírálatából a következtetéseket s az igazság barátai azok alapján inkább hálával fognak tekinteni az egyházra, semhogy követ vessenek reá.

Az egyház e téren is a jog, az állami rend s a társadalom igazi érdekeit szolgálta. Természetesen sokan az igazság világos látása mellett is gyalázkodnak; de hát az ostobaság ellen nincs patikaszer. A rosszakaratúakat pedig talán éppen az igazság világos látása teszi dühösekké. Erről már igazán csak ők tehetnek.

A következőkben inkább azon elvekről lesz szó, melyek szerint az inkvizíció a maga egészében, s a felhánytorgatott kifogások megítélendők. Az események aprólékos előadásától tartózkodunk, kivéve ott, ahol az intézmények kifejlődését máskülönben megérteni alig lehet. Hogy elfogultsággal ne vádolhassanak, különös gondot fordítunk arra, miszerint az elvi kérdéseknél a legkiválóbb protestáns tudósok véleményét esetről-esetre felemlítsük.

• A kétféle inkvizíció.
Kétféle inkvizíciót ismerünk: egyházi és spanyol inkvizíciót. A kettő működésének idejét, célját, eszközeit és eredményeit tekintve egymástól élesen megkülönböztetendő. Az egyik ー az egyházi ー a 13. században alapíttatott, tulajdonképpeni működése a 13. és 14. századba esik, működésének tere Franciaország déli és Olaszország északi része, célja megtisztítani e vidékeket a forradalmi jellegű eretnekségektől.

A másik ー a spanyol inkvizíció ー a 15. század végén állíttatott fel, megteremtője a spanyol államhatalom, főképp Spanyolországban működött, célja volt a hatalmukban féktelen titkos zsidók és mórok uralmának megtörésével a spanyol nemzeti és vallási egység megmentése. Az ellenvetések legnagyobb része a spanyol inkvizícióra vonatkozik annyira, hogy igen sokan az inkvizíció említésekor kizárólag a spanyol inkvizícióra gondolnak. Szóljunk mindkettőről. Minthogy az egyházi inkvizíciót korántsem éri annyi vád, mint a másikat, figyelmünket különösen erre, a spanyol inkvizícióra fordítjuk. Nem hallgatunk el semmit, s mivel a kérdést oly sok oldalról tárgyalták, a lelkiismeretes, pontos idézésre különösen ügyelünk.

*
„Az Inkvizíció” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, aki ezt a kérdéskört az alábbi TARTALOM-nak megfelelően szeretnék mélyebb kontextusban is tanulmányozni és a megfelelő konklúziót levonni:

TARTALOM:
BEVEZETÉS
• Egyházi inkvizíció;
• Az inkvizíció jogi alapja és bírálata;
• A spanyol inkvizíció;
• A spanyol inkvizíció bírálata, különös tekintettel a felhánytorgatott kegyetlenkedésekre;
• Lloente könyve a spanyol inkvizíció ponyvairodalmának fő forrása;
• Kérdések kérdése: állami vagy egyházi intézmény?
• A spanyolok az inkvizícióról;
• Egy-egy darab kultúra;
• Protestáns inkvizíció;
• Visszapillantás - Összefoglalás; A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 200 Ft
Akciós bolti ár: 1 990 Ft
Csángómagyarok Moldvában Posch Dániel 1,480 Ft 1 332 Ft
A történészcéh alkonya Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Rókusi alkony - Féltett kishazák sorozat 1. Domonkos László 1,500 Ft 1 350 Ft
Állatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben Melanie Joy, Wallace Sife 7,490 Ft 6 741 Ft
Az édes élet DVD Federico Fellini 3,800 Ft 3 420 Ft
Föld, nyitott sebem + CD Csoóri Sándor 3,900 Ft 3 510 Ft
Túléltük! - Überlebt Tatár Rózsa 2,980 Ft 2 682 Ft
Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé Molnár Tamás 3,000 Ft 2 700 Ft
Az euritmia lénye Michael Debus 1,200 Ft 1 080 Ft
Mindszenty - A fehér vértanú DVD Koltay Gábor 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^