Újdonság

Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867

A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867

Illésy János

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
290 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155797507
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867
Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867
Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867
Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867
Illésy János - A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A kötet az 1895-ös eredeti kiadás reprint változata!

A „Királyi Könyvek” (Libri Regii) elnevezés alatt azokat a könyveket ismerjük, amelyekbe a magyar király nevében, annak udvari kancelláriáján keletkezett jelentősebb okiratokat emlékezet és nyilvántartás végett följegyezték...
*
„Midőn a múlt év folyamán a Királyi Könyvek Bécsből Budapestre szállíttattak, egy rég érzett hiány nyert pótlást. Az újabb időben megindult mozgalom, mely a nemesi czímekre, rangokra s az ezekkel elnyerhető méltóságokra irányul, legjobban érezte hiányát annak, hogy a nemességi ügyekre nézve oly fontos királyi könyvek Budapesten nem találhatók. E hiány most már be van töltve.

Az orsz. levéltár tavaly vette át Bécsben e könyveket, s alig egy év mulya az átvétel után már előttünk fekszik e könyveknek Illésy János és Pettkó Béla által szerkesztett névmutatója.

A királyi könyvek tartalmának túlnyomó részét a nemesítések és az ezekkel rokon tárgyú okmányok teszik. A magyar udvari kanczellária által vezetve 1786-ig egyféle könyv létezett. Nevezett évtől azonban kétféle könyvet használtak: az első és másodosztályút. Az elsőbe az állandó érvényű okmányok, a másodikba a személyhez kötött, életfogytig érvényes okiratok kerültek.

Az előttünk fekvő munka a királyi könyvek közül csupán az első osztályúakra terjeszkedik ki, s ezekből is csak a czímeres nemesség, czím, előnév, pecsét, honosság stb.-re vonatkozó okmányokat registrálja. Az 1527-től a kiegyezésig terjedő időszakból összesen 82 első osztályú királyi könyv maradt fenn, és pedig 67 kötet a magyar udvari, 15 pedig az erdélyi udvari kanczellária által vezetve. Az utóbbiak 1690-től kezdve.

Az ezen kötetekben foglalt óriási anyagot hozzáférhetővé tenni, ez a czélja a jelen kézikönyvnek.

Feladatát kitűnően oldja meg. Betűrendben közli a fő- és köznemesi, honossági, pecsétadományozási bejegyzéseket. De a kiadók a puszta közléssel még nem elégedtek meg. A nemességszerzők nevein kívül közlik, főleg az azonos nevűeknél az illető megye nevét, melyben a család honos volt, közlik az oklevél kiállításának helyét és idejét, és feltüntetik végre azt is, hogy a czímer le van-e írva, festve, vagy pedig csak egyszerűen a kiállítás ténye van-e megemlítve.

Megemlítjük itt, hogy az első festett czímer Mayer Mihály czímere 1754. decz. 14-ről a magyar, a Kökösi testvéreké 1790 nov. 18-ról az erdélyi királyi könyvekben.

Az egész mű két részből áll, a magyar és erdélyországi részből. E kettéosztást a két kanczellárián vezetett könyvek magyarázzák meg, s hogy ez által a jegyzék használhatósága is tetemesen meg van könnyítve, azt nem is szükséges mondanunk.

*
Pettkó Béla és Illésy János a jegyzék szerkesztői, a magyar heraldikusokat e jegyzék kiadása által maguk iránt legnagyobb hálára kötelezték le. Az ő érdemük, hogy a királyi könyvekben felhalmozott anyag bárki által könnyen hozzáférhetővé lett”.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Erdély-útikönyvsorozat 2,490 Ft 2 241 Ft
Eltékozolt örökség... Dr. Schláth János 9,600 Ft 8 640 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
A hun nyelv szavai Ucsiraltu 1,490 Ft 1 341 Ft
A bor filozófiája Hamvas Béla 3,500 Ft 3 150 Ft
Népnevelők - Akik miatt Németország utat tévesztett Udo Ulfkotte 3,890 Ft 3 501 Ft
Székely és csángó balladák Ferencz Győző 2,380 Ft 2 142 Ft
Az elszántak Nyirő József 2,600 Ft 2 340 Ft
Idegen páncélban Karczag György 3,490 Ft 3 141 Ft
Fekete-e a fekete sas? B. Kovács István 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^