Újdonság

Joseph Ratzinger - Hit, igazság, tolerancia

Hit, igazság, tolerancia

Joseph Ratzinger

A kereszténység és a világvallások

Könyv
Ős-kép kiadó, 2019
220 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786158050272
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Joseph Ratzinger - Hit, igazság, tolerancia
Joseph Ratzinger - Benedek Európája
Joseph Ratzinger - A názáreti Jézus
Joseph Ratzinger - Jézus Krisztus Istene
Joseph Ratzinger - Örömötök szolgái
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 711 Ft
Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa „Hit, Igazság, Tolerancia” című ezen könyve valóságos tankönyvvé vált számomra. Soha ilyen világos, mélyreható eligazítást nem kaptam a vallásokat és a mai szellemi áramlatokat illetően.
(Barsi Balázs OFM)
*
A kultúrák és a vallások világszerte találkoznak egymással. Egymásra való hatásuk egyre magától értetődőbb, a béke megvalósításában játszott szerepük egyre egyértelműbb.

• Mondhatják hát még a keresztények azt, hogy az emberek megváltásának oka egyedül Jézus Krisztus?

• Le kell mondania a kereszténységnek az igazságra formált igényéről ahhoz, hogy modern és toleráns legyen?

Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa rámutat arra, hogy a kereszténység önértelmezése és a vallások egymás nagyra becsülésére épülő együttélése, a hit és a párbeszéd, a szabadság és a tolerancia mind ezen a döntő kérdésen múlik:

Mi Is Tulajdonképpen Az Igazság?

*
A „Hit, Igazság, Tolerancia” című ezen kiadványt jelenlegi világunkban a vallások és kultúrák találkozásának kérdése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely nemcsak a teológiát foglalkoztatja, hiszen a kultúrák egymáshoz való viszonya, és a vallások közti béke napjaink kiemelt politikai jelentőségű témája lett. Mindenek előtt magukat a vallásokat érinti, azt, hogy „miként tudnak békében élni egymással, és miként tudnak hozzájárulni az emberi nem békére történő neveléséhez...”
*
TARTALOM:

Előszó a második magyarországi kiadáshoz
ELŐSZÓ

Első Rész
A keresztény hit a kultúrákkal és a vallásokkal való találkozásban:

1. A vallások egysége és sokfélesége:
• A keresztény hit helye a vallástörténelemben;
(Előzetes megjegyzés - A probléma meghatározása - A kereszténység helye a vallástörténelemben - A misztika és a hit - A nagy vallási utak szerkezete)
• Intermezzo

2. Hit, vallás és kultúra:
(Kultúra, inkulturáció - a kultúrák találkozása - Hit és kultúra - Hit, vallás és kultúra a technicizált világban)
• Variációk a hit, a vallás és a kultúra témájára;
(Inkluzivizmus és pluralizmus - A kereszténység, európai vallás? - Hellenizáció? - Ábrahám és Melkizedek - A keresztény jelleg meghatározása - Többvallású és vallásközi imádság)

Második Rész
Az igazság kérdése és a vallások:
Előzetes megjegyzés

1. Az 1990-es években felszínre törő új kérdések:
• A hit és a teológia mai helyzetéről;
(A felszabadítás teológiájának válsága - Relativizmus, az uralkodó filozófia - Relativizmus a teológiában, a krisztológia visszafoglalása - Ázsia vallásai - Ortodoxia és ortopraxis - New Age - Az egyház hétköznapjaiban tapasztalt pragmatizmus - A teológia feladatai - Kitekintés)

2. A kereszténység igazsága:
• Hit az értelem és az érzelem között;
(A hit válsága napjainkban - Ábrahám Istene - Izrael hitének válsága és elmélyülése a száműzetésben - Az egyetemes valláshoz vezető út a száműzetés után - A kereszténység mint a hit és az értelem szintézise - Új evidencia keresése)
• A kereszténység, az igaz vallás;
• Hit, igazság és kultúra - Gondolatok a „Fides et ratio” kezdetű enciklikáról;
(A szavak, az ige és az igazság - Kultúra és igazság - Vallás, igazság és üdvösség - Záró gondolatok)

3. Igazság, tolerancia, szabadság:
• Hit, igazság, tolerancia;
(A „mózesi különbségtétel”, avagy részét képezi-e a vallásnak az igazság kérdése? - Az istenek felcserélhetősége és háborúja - Az igazság kérdésének megkerülhetetlensége és a vallástörténelem által kínált alternatívák - A keresztény tolerancia)
• Szabadság és igazság;
(A kérdés - A szabadság újkori történetének és fogalmának problematikája - Szabadság és igazság - Az eredmények összefoglalása)

Függelék:
Az egyes fejezetek első megjelenésének helye
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 711 Ft
Régi magyar mondák Lengyel Dénes 3,799 Ft 3 420 Ft
Arc és lélekzet Turcsány Péter 1,950 Ft 1 755 Ft
Égi bárka Pannon tájban Jobbágyi Zsolt 4,800 Ft 4 320 Ft
Egy ropi naplója - extra sajtos kiadás Jeff Kinney 2,999 Ft 2 700 Ft
Újabb hírek Berganza kutya sorsáról Hoffmann, E. T. A. 1,900 Ft 1 710 Ft
A keresztes hadjáratok története Áldásy Antal 2,400 Ft 2 160 Ft
Hajnalkövek Friedrich Klára 2,500 Ft 2 250 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket? Melanie Joy Ph. D. 3,500 Ft 3 150 Ft
Fehérvár - fehér folt? Kiss Erika Mária 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^