Antropológia, Őstörténet

Czárán Eszter - Világnak Virága - Ősz

Világnak Virága - Ősz

Czárán Eszter

Az őszi nap-éj egyenlőségtől (szeptember 23.) a téli napfordulóig (december 21.)

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2005
351 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789634609087
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Czárán Eszter - Világnak Virága - Tavasz
Czárán Eszter - Világnak Virága - Tél
Czárán Eszter - Világnak Virága - Ősz
Czárán Eszter - Világnak Virága - Nyár
Czárán Eszter - Világnak Virága - Tavasz
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 8 990 Ft
Internetes ár: 8 990 Ft
A kötetek lektora Molnár V. József!

Szerzői ELŐSZÓ a Felnőttekhez!
(Ez a könyv szülői-, nevelői-, tanítói- és tanári használatra is íródott.)

Isten a világba rendet teremtett. Az esztendő a legkerekebb időegység, s a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg: a tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli nyugalomban.

Ezt a rendet a Nap járása idézi elő, s ez határozza meg az ember életét és munkáját is.

A régi ember, együtt élve a természettel, még jól tudta ezt. Az esztendőt kerek egésznek érezte. Ezt igazolja a Galga mentén megőrzött találós mese is:

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra.


A kerek istenfája az esztendő, tizenkét ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága az ötvenkét hét, a három aranyalma pedig három legnagyobb ünnepünket jelenti: a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt.

Az esztendő tizenkét hónapjában a természet, - és így az ember is különféleképpen viselkedik. Ezért bontottam az évet a tizenkét állatövi jegynek megfelelően, hiszen ezt a rendet érezve éli életét az emberiség több ezer éve, s akár hisszük, akár nem, ez a rend ma is működik. Csak észre kell venni.

Isten teremtette ilyennek a világot. Középkori templomaink belső falán még megtalálhatók az állatövi jegyek ábrázolásai, s a régi kazettás mennyezetű templomaink képei ma is elemezhetők e rendszer alapján. Ez nem merev rendszer, egy-egy hónap sajátosságai átfedhetik egymást.

A régi ember tudta, hogy mint teremtménynek kötelessége, hogy az isteni rendet fönntartsa. A természetet nem akarta leigázni, hanem művelte azt.

A rendet fönntartani nem mindig könnyű, hiszen a gonosz lélek mindig arra törekszik, hogy a világot megszentségtelenítse, rendetlenné tegye. Történelmünk során azonban mindig adatott olyan hős, aki a világot a szent és példaadó életével újjáteremtette, ezt a rendetlenséget megszüntette, s Isten szentségét jelenítette meg. Ilyenek voltak szent királyaink is. Fontos, hogy ők ma is utat mutassanak, mintát adjanak nekünk.

Ez a gyűjtemény azért íródott, hogy a régi ember életében jelen lévő rendet közvetítse, s ősi szokásainkon-, szent hőseink példáján keresztül, meséink, dalaink, imádságaink megismerésével a mai gyermekeket hozzásegítse ahhoz, hogy e kincseket szívükbe ültetve hazataláljanak abba a világba, ami emberhez közeli, s Isten előtt kedves. Hiszen e rend ma is megvalósítható.

Mítoszaink, ősi mondáink is előkerülnek e lapokon. Más népek mítoszaival szemben a mi mítoszaink ma is élnek, hiszen a szeretet az alapjuk, s magyar keresztény hitünkbe épülve már nem mítoszként, hanem élő hitként adhatják mintáját ma is az életünknek.

A régi ember tudott ünnepelni. Ünnep alkalmával a Föld az Éggel összeér, s lelkünk Istenhez emelkedik. A visszatérő ünnepeknek olyan tartalma van, amit Isten rendelt, s szent hőseink élete a példa, s mindegy, hogy melyikük mikor élt.

Ősi ünnepeink a keresztény vallás fölvételével keresztény ünnepekké alakultak. A középkori keresztény ünnepek (Jézusról, Szűz Máriáról, szentekről, angyalokról való megemlékezés alkalmai) csaknem kivétel nélkül ősi ünnepeink helyére kerültek. S ez így van jól.

Ez a könyv keresztény hiten-, elsősorban népi műveltségünkön alapul.

• Hogyan használjuk?
A gyűjtemény az esztendő minden napjára kínál valamit, ami a gyermekek, fiatalok épülésére szolgál. Az olvasmányok ismeretet közvetítenek, de ennél fontosabb, hogy a gyermek és a fiatal szíve fogékonnyá váljon az isteni rendre, s hőseink példáján az egyetlen törvényre: a szeretetre, amelyet Jézus adott nekünk.

A könyv négy kötetes, negyedéves bontásban. Az időszakok határnapjai az őszi- és tavaszi nap-éj egyenlőség, s a téli- és nyári napfordulók.

Minden hónapot bevezető indít. A bevezetőkben az esztendő forgásáról, a természet és az ember kapcsolatáról s ünnepeinkről olvashatunk röviden, s javaslatok találhatók játékokra és kézműves munkákra az adott hónapban.

(A mozgásos játékok és a kézműves munkák elkészítésének leírása nem fért e könyv kereteibe, de ajánlott irodalmat talál hozzá az olvasó a kötet végén.)

A bevezető után olvasmányokat találunk napokra bontva. A jeles napokon, ünnepeken a naphoz kapcsolódó szokásaink leírását is megtaláljuk, ezeket el is lehet játszani. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről is.

A napi olvasnivalók sorrendje is fontos, az esztendős a hónapok rendjéhez igazodva van összeállítva, így ezek nem cserélhetők föl, s ajánlott mindegyiket elolvasni.

A könyv két korosztálynak íródott:
A hétköznapokon általában találunk egy népmesét az óvodás- és kisiskolás korú gyerekek számára. Ha felnőtt mesél, a mesét lehetőleg ne olvassuk, hanem mondjuk, hiszen a kisgyermek a szemünket figyeli mese közben.

A mesék elolvasása a nagyobbaknak is ajánlott, hiszen olyan bölcsességeket és tanítást tartalmaznak, amelyek az életre készítenek föl. Nem hiányoznak régi imádságaink sem, s talál benne az olvasó mondókákat, találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat is.

A mese után általában egy mondát, népdalt találunk, vagy egy-egy magyar műveltségünkhöz kapcsolódó témáról olvashatunk. Ezeket igyekeztem úgy összeállítani, hogy 9-10 évesek számára érthető legyen, de az idősebbeket (akár gimnazista korúakat) is érdekelje. Hiszen óriási műveltség a mienk, s sok olyan témát tárgyal e lapokon, amiről nem tanulunk az iskolában.

(Történelmi témájú ajánlott irodalmat is talál az olvasó a kötet végén.)

Ahol lehetett, eredeti közlésben írtam le a mondákat, népi imádságokat, dalokat, s a helyesíráson sem változtattam, így az a mai szabályoknak nem mindenhol felel meg. Ahol viszont szükségesnek tartottam, a szöveg egyes szavainak helyesírását a mai szabályokhoz igazítottam.

E munka célja az is, hogy nemzeti önbecsülésre s hazaszeretetre nevelje a ma fölnövő emberpalántákat, hogy gazdag múltunkat megismerve, e rend alapjaira, a szeretet törvényére építsük a jövőt.

E gyűjtemény szellemi- és lelki értékeken alapuló szemléletet kíván kialakítani a gyermekekben. A nemzetnek föl kell ébrednie, hogy hazánk megújulhasson. A nemzet ébredése pedig a fejekben és a szívekben indulhat el.

Olyan emberek munkája, kutatásai adják alapját e könyvnek, akik teljes szívvel, fáradságot nem kímélve ébresztgették s ébresztgetik a nemzetet, hogy a magyar ember újra fölemelt fejjel, őseink példáját követve, mindenkit szeretve éljen e világon.

Jó olvasgatást, s lélekben újulást kíván mindnyájuknak...!!

*
A „Világnak Virága - Ősz” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeptember 21-től, azaz az őszi nap-éj egyenlőségtől a téli napfordulóig, azaz december 21-ig követik nyomon a napokat, és olvassák el minden napra a rendkívül hasznos és tanulságos gondolatokat, verseket, meséket.
*
A sorozat összes kötete:

Világnak Virága - Tavasz.
Világnak Virága - Nyár.
Világnak Virága - Ősz.
Világnak Virága - Tél.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 8 990 Ft
Internetes ár: 8 990 Ft
Semmit és azt könnyedén Kiss Balázs Kunó 3,490 Ft 3 141 Ft
Our words from the past Varga Csaba 2,800 Ft 2 520 Ft
Még nincs vége a dalnak Katona Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
A hálózatok tudománya Barabási Albert László 8,999 Ft 8 100 Ft
Irgalom Németh László 2,300 Ft 2 070 Ft
Erdély 100 szonettben Kozma László 3,000 Ft 2 700 Ft
Babilon bárkája Lawrence Anthony - Graham Spence 3,490 Ft 3 141 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Stuttgarti magánelőadások Schelling, F. W. J. 1,900 Ft 1 710 Ft
A fegyvertelen katona D. Kenese Erzsébet 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^