Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Dr. Grexa Gyula - A Csaba monda és a székely hunhagyomány

A Csaba monda és a székely hunhagyomány

Dr. Grexa Gyula

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
62 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155242939
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 1 900 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 900 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
Ez az 1922-ből való tanulmány a Nemzeti Örökség Kiadó reprint kötete.
*
Részlet a kiadványból:

A középkori magyar krónikák legnagyobb része a magyarok története előtt a hunok történetét adja, mint a magyarok őseinek történetét.

• 1. Hogy jöttek erre a gondolatra, mire támaszkodtak e hitükben a krónikásaink?, — ez volt az a kérdés, amely tudósaink egész sorát foglalkoztatta.

A nagy harc, amely a magyar hunmonda eredete körül a múlt század ötvenes éveiben kitört, — mondhatnók: a harc Attila kincséért, — hat évtized múltán nyugvópontra jutott. Ha összegezzük a küzdelem eredményeit, látjuk, hogy a régi elmélet hívei, Wenzel Gusztáv, Toldy Ferenc, Szabó Károly, akik a hun-mondát ősi magyar hagyománynak tekintették, már a küzdelem első szakában az egész vonalon vereséget szenvedtek, s a harc azóta inkább csak a körül forgott, hogy

• Van-e a magyar hunmondának egyáltalán népi gyökere, élt-e egyáltalában a nép ajakán, nem puszta könyv-mondás-e, melyet tudós kölcsönzésekből csak a krónikások fantáziája rótt jegybe?

Tudósaink egyik csoportja, javarészt történészek és irodalomtörténészek, ezt az utóbbi álláspontot foglalták el; Hunfalvy Pál, Marczali Henrik, Riedl Frigyes idevágó nézetei a fődolgokban megegyeznek, csak egyes árnyalatokban és bizonyításmódjukban különböznek. De még ők is kénytelenek voltak elismerni, hogy a magyar hummonda némely részei szájhagyományon alapulnak. így Marczali a Csabát mythikus alaknak tartja.

2. Riedl pedig Deléről úgv vélekedik, hogy még a XV. század végén is élhetett a nép ajkán, nem ugyan, mint mondai hős, hanem csak mint mesebeli kirá1y.

3. Ezt az engedményt meg kellett tenniök, mert nem lehetett kitérniök az elől, amit a források nyomatékosan megemlítenek, hogy t. i. közszájon forgó dolgokat jegyeznek föl.

4. Egyébként, ha ez irány képviselői talán túlságosan kétkedőleg tekintettek is a hun-mondára, nagy szolgálatot tettek a további kutatásnak akkor, amikor rámutattak arra, hogy a Hun-krónika szövegét ugyancsak meg kell rostálnunk, mielőtt monda-történeti szempontból tanulmányoznók, mert tömérdek benne az olyan tudós, vagy inkább tudákos kölcsönzés, amely a nép ajkán élő monda nemcsak hogy soha nem volt, de a népmonda természetéből kifolyólag soha nem is lehetett.

Viszont lehettek, sőt bizonyos, hogy voltak hagyományok és mondák, amelyeket a krónikás tudós gőgjében megvetett és nem méltatott följegyzésre. Még szerencse, ha legalább „a parasztok csalfa meséi” ellen hadakozva, egyáltalán megemlíti a mondát, mint hihetetlent (mint az Anonymus teszi Botond konstantinápolyi kalandjánál), de ki a megmondhatója, mennyi értékes mondai elem ment veszendőbe azért, mert a krónikás átallotta följegyezni azt, amit „más historiographus codexében nem talált”.

5. Nem vagyunk tehát abban a helyzetben, hogy a késői följegyzésben itt-ott még fölmerülő mondatöredékeket egyszerűen elvessük, pusztán azért, mert a Hunkrónika szövegében még nincsenek benne, s esetleg csak évszázadok múltán bukkannak föl...”
*
A kiadvány TARTALMA:

• A kérdés története;
• A megoldatlan probléma;
Bleyer és Sebestyén ellentétes álláspontja;
• A hunmonda nem korábbi a honfoglalásnál;
• Erdély a honfoglalás előtt;
• Erdély megszállása és a székelyek;
Dula és Belár;
• Isten kardja;
Csaba-íre a Hadak útja;
Csaba királyfi;
ÖSSZEFOGLALÁS;

Függelék:
Király György elmélete;
Fehér Géza elmélete;

*
„A Csaba Monda és a Székely Hunhagyomány” című eme kiadványt a magyarság őstörténete és kultúrája, nemzetünk valódi történelme, társadalma, ősi hitvilága és mítoszai, a körülötte kialakult vélekedések és viták iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánljuk mellé:

A székelyek ősei és a székely magyarok.
Székely lovak.
A székelyek.
Székely őstörténelmünk kérdései.
Székely tündérország.
A régi Magyarország.
A középkori székely művészet kérdései.
Biri néni szakácskönyve.
Adalékok a székelyek régi történetéhez.
Csaba királyfi.
Székely népmesék.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
A Csíki székely krónika.
Magyar népmesék.
Székelyföld - A legendák világa 2013.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok