A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Irodalom

Cey-bert Róbert Gyula - Atilla - A hun üzenet

Atilla - A hun üzenet

Cey-bert Róbert Gyula

Könyv
Püski kiadó, 2012
560 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789633020944
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Cey-bert Róbert Gyula - Atilla - A hun üzenet
Cey-bert Róbert Gyula - 1526 A végzetes mohácsi úttévesztés - fantasy regény
Cey-bert Róbert Gyula - Nincs más út csak a szabadság
Cey-bert Róbert Gyula - Végvári oroszlánok
Cey-bert Róbert Gyula - A szabadságharcos - Egy élet 1956 szellemében
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 4 800 Ft
Részlet a könyv magyar nyelvű „Synopsis” című fejezetéből:

Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelő emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó?

Az Apokalipszis rémisztő lovasa volt-e, aki kegyetlen hadjárataival meg akarta semmisíteni a keresztény Európát, vagy inkább egy rendkívül tehetséges és toleráns uralkodó, aki emberségesen és igazságosan uralkodott a Közép-ázsiai Tien Sántól az Atlanti Óceánig elterülő hatalmas birodalomban?

A válasz 15 évszázadon keresztül egyértelmű volt. Az előítéletekkel teli ókori szerzők hun ellenes tudósításait valós tényeknek tekintő történészek a lehető legfeketébbre festették, a végletekig démonizálták a hunokat, és Atillát, az uralkodójukat.

A legtöbbet idézett római történész Marcellinus Ammianus, aki már akkor meghalt, amikor Atilla 5 éves gyermek volt (Kr. u. 400.) és soha nem látott egyetlen hunt sem. A hunokat mégis az ördög szövetségeseiként, a legvadabb és legbarbárabb népként írta le, „akik rablásból és gyilkolásból élnek, még a sütés-főzési eljárásokat sem ismerik, mindent nyersen fogyasztanak és nyereg alatt puhítják a húst”.

Az utóbbi évtizedekben azonban a fentebbi kérdésre adott válasz kezd árnyaltabbá válni és lassan megváltozni.

Az ókori híradások és az új történelmi ismeretek kritikai elemzéseinek tükrében egy történelmi valósághoz közelebb álló Atilla képet kezdünk megismerni...

A történelmi igazságnak megfelelőbb Atilla kép rávilágít a hun uralkodó kivételes emberi és uralkodói nagyságára. Kitűnően megszervezte és előrelátóan irányította a hatalmas Hun Birodalmat, jóságos és nagyvonalú volt a legyőzött népekkel, meghagyta a javaikat, a földjeiket, az uralkodóikat és szövetséget kötött velük.

Az ókort jól ismerő hadtörténészek szerint, Atilla Julius Caesar és Nagy Sándor mellett az ókor legnagyobb hadvezére volt. Minden csatáját és háborúját megnyerte, de Julius Caesarral és Nagy Sándorral ellentétben képes volt visszafogni magát, amikor nagylelkűen megkegyelmezett a védtelenül hagyott Konstantinápolynak és Rómának, és nem semmisítette meg a catalaunumi csata másnapján a germán szövetségesek által magukra hagyott római légiókat.

A szerző az ókori ellentmondásos történelmi forrásokat tekintetbe véve, hun oldalról, Atilla szemszögéből mutatja be az V. század első felének legjelentősebb eseményeit és legfontosabb személyiségeit: Theodosius bizánci császárt, Honorius és Valentinius római császárt, Galla Placidia császárnőt, Leo pápát és Teodorik vizigót királyt.

Atilla szellemileg mindannyiukat felülmúlta, műveltségével, intelligenciájával, erkölcsi értékrendjével. A hun mellett tökéletesen beszélt latinul, görögül, gótul, ugyanakkor jól ismerte a görög-római műveltséget (fiatal korában 2 évet tanult Rómában és Ravennában), úgy, mint a keleti kínai taoista és buddhista műveltséget, amellyel a 431-432-es távol-keleti útján ismerkedett meg...

A regény fellebbenti a fátylat Atilla életének megfejthetetlennek tekintett misztériumairól, Aetiussal való barátságáról, a titokzatos távol-keleti út okairól, a catalaunumi csata utáni döntéséről és Leó pápával való titkos, négyszemközti tárgyalásáról, lelki párbajáról.

Az olvasó megismerheti Atilla gondolkodásmódját, szellemi és lelki értékrendszerét, az uralkodó és hadvezéri döntések lélektani hátterét...

Atilla korából kevés, hitelesnek tekinthető leírás maradt. Azért is indokolt, hogy a meglévő adatok, régészeti leletek, kiásott fegyverek, a nép ajkán megőrzött mondák ismeretében és azok alapján meg kell alkotni egy olyan Atilla-képet, amely megközelíti a valóságban a lehetséges alakját...

Az érdekes és izgalmas párbeszédekre és színes hangulati és környezeti leírásokra felépített tartalom több egymást kiegészítő cselekménysorozaton keresztül mutatja be:

- Atilla hun környezetét, főfeleségét Arikánt, legjobb hun barátját Önögész fővezért, az elit sasíjász testőrség elkötelezett hűséges vezéreit, a legközelebbi szövetségeseit Valamir osztrogót királyt és Aldarik gepida királyt és ádáz ellenfeleit Galla Placidia császárnőt, Theodosius bizánci császárt, Valentinius nyugat-római császárt, Leo pápát és Teodorik vizigót királyt,

- nevelője Torda atakám tanítását, amely felkészítette a fiatal trónörököst a hun uralkodói feladatok méltó betöltésére,

- Atilla és Aetius kivételes barátságát, amelynek drámai alakulásában tükröződik a regény egyik legfontosabb mondanivalója,

- a római (ravennai) bizánci császári udvart, a pápaság és Teodorik vizigót király cselszövő ellenséges politikáját, amely végül is a hunok bizánci, galliai és itáliai hadjáratának az elindítója lett,

- a hun uralkodó legjelentősebb döntéseinek lélektani hátterét és okait (miért nem vonult be a védtelenül hagyott Konstantinápolyba és Rómába és miért nem semmisítette meg Aetius, germánok által magukra hagyott légióit a catalaunumi csata másnapján),

- Atilla szellemi és lelki céljait, a lovas kultúrájú huntudatú népek egyesítését Kelet-Ázsiától Európáig, a Hun Birodalom hídszerepének a kiépítését kelet és nyugat között, összekötve a Kínai Birodalmat az európai birodalmakkal és megingathatatlan törekvését, hogy tetteivel és életszemléletével egy olyan lelki nyomot hagyjon maga után, amelynek megerősítő üzenete eljut a távoli évezredekig.

A történelmi regény elvitathatatlan érdeme, hogy színesen és érdekesen mutatja be az olvasó számára az V. századi hun lélektani, szimbolikai és társadalmi értékeket és betekintést enged a kor forradalmi változásokkal teli világába, amikor birodalmak dőltek össze és birodalmak születtek újjá és az események alakulásában a hun uralkodó személyisége meghatározó szerepet játszott.
*

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS
PRÉFACE
ELŐSZÓ
A KIADÓ ELŐSZAVA
SYNOPSIS (Magyar)
SYNOPSIS (English)

• Bevezető: (Isten kardja. Hunok és gótok, az osztrogótok, a vizigótok);
• Atilla gyermekkora;
• Torda Atakám tanítása: (Belső látás. Tanulási folyamat, az ősök üzenete);
• Aetius a Hun birodalomban;
• Atilla a Római Birodalomban;
• A karakázusi Hunguria;
• Atilla visszatér a karapátoki Hunguriába;
• Johannes császár és az első „barátság hadjárat”;
• Atilla második „barátsághadjárata” Aetiusért;
• Atilla, a Hun Birodalom keleti kagánja;
• Atilla tengrikút, a Hun Birodalom császára;
• Teodorik aknamunkája;
• Honoria házassági ajánlata;
• Isten kardja: üzenet az utódoknak;
• A galliai „vérmedve” hadjárat;
• A győzelem ünnepe Hunguriában;
• A római hadjárat;
• A lelki párbaj: Atilla és Leo pápa;
• A Kéksólyom látomás és a lelki nyom útján;
• Aetius utolsó csatája és találkozása Atillával;
• Epilógus
FÜGGELÉK - ATILLA MONDÁSAI, a „lélekfények.”
*
DR. CEY-BERT RÓBERT GYULA szerző: Egyetemi tanulmányok:
1962. Közgazdasági Egyetem, Genf /Svájc/,
1965. doktori vizsgák: szociológia és pszichológia, Genf,
1979. Ph-D.: „Az étkezési szokások pszichoszociológiája” Genf, Párizs, Társadalom tudományok tudományágban.
Jelenlegi munkahely: Kodolányi János Főiskola Siófoki és Budapesti Intézet, főiskolai tanár.

*
Az „Atilla - A Hun Üzenet” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó, akik ezt az érdekfeszítő, gondolatgazdag és továbbgondolásra késztető kötetet Dr. Bárdi Lászó, a Pécsi Tudományegyetem Ázsia Központjának alapító igazgatója által írt ELŐSZÓ-ból az alábbi idézet szerint forgatják:

„... A szerzőnek sikerült egy rendkívül jól felépített szintézist létrehozni a valószínűsíthető történelmi háttér és a szépirodalmi minőségi tartalom között, amely érdekfeszítően mutatja be az V. század ellentmondásosan kódolt eseményeit, a főszereplők lélektani különbözőségeit, a hun legendák szimbólumokkal és ősképekkel teli misztikus világát, és a hun uralkodó birodalomépítő törekvéseit, a harmóniára törő világszemléletét, a hivatalossá tett korai keresztény egyház erőszakos hittérítő tevékenységét, intoleráns valláspolitikáját és a simoniára épülő vagyonharácsoló gazdasági törekvéseit. Továbbá a Nyugat-Római Birodalom borzalmas erkölcsi züllését, amely elkerülhetetlenné tette a bukásait.”
*
Ajánljuk mellé:

Piliscsillag, Napcsillag.
Világkatasztrófák.
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói.
A Szent Grál keresése.
Szkíta-magyar múltunk ragyogása.
Történelmünk központi titkai.
Az élő világegyetem könyve 2012.
Így írtok ti magyar őstörténetet.
A magyar nyelv mint útikönyv.
Atilla unokái.
Az ember tragédiája DVD.
Koppány - Somogy hercege.
A szerelem gasztronómiája.
A 10.000. éves magyar kontinuitás.
*
Ajánljuk mellé:

A magyarság igaz őstörténelme.
Az ősmagyarok mitológiája.
A magyar tündérvallás.
A maja Uroborosz.
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen.
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa.
Két indigó-könyv együtt.
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka.
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték.
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia.
Belső Föld Almanach.
Az Anunnakik titkos története.
Piliscsillag, Napcsillag A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 4 800 Ft
Enki elveszett könyve Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Nostradamus Tarot Nostradamus 6,990 Ft 6 291 Ft
Széljegyzetek Magyarország történetéhez Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Utazások Székelyföldön - ÚJ KIADÁS! Vofkori László 12,000 Ft 10 800 Ft
A kicserélt város - Fiume: volt és van Domonkos László 3,360 Ft 3 024 Ft
A Horthy-korszak Romsics Ignác 4,499 Ft 4 050 Ft
Hit erkölcs tudomány Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter 2,900 Ft 2 610 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^