Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás

Sorsdöntő államalapítás

Badiny Jós Ferenc

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789639335257
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
Badiny Jós Ferenc - A magyarság igaz őstörténelme
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
BADINY JÓS FERENC (1909 - 2007) sokat vitatott munkásságú történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár (Buenos Aires Jezsuita Egyetem, Budapest Nagy Lajos Király Magánegyetem), és vallásalapító (Magyar Egyház) volt. A sumér-magyar nyelvrokonság és Jézus pártus származásának hirdetője és bizonyítója volt. Elméleteinek követői, többek között: Pap Gábor, Tomory Zsuzsa, Gyenes István. Buenos Airesben élt 1946-tól, itt kezdett el sumerológiával foglalkozni,1996-ban költözött haza Magyarországra, és itt halt meg 2007-ben.
*
Az államalapításhoz szorosan kötődik a Szent Korona, amelyet más megközelítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk.

Az államalapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolkodásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, melyet Szent Korona Tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona Tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történelmi alkotmányosság, az alkotmányos államhatalom.

Ez a könyv nem vád! Célja: a történelmi Igazság tanítása.

Ismét a vérünkkel testé lett Jézus Urunkra hivatkozom, mert Ő mondta: Az igazság tesz szabaddá benneteket!

De ennek a visszája is érvényes. Ezt bizonyítja ezeréves múltunk..., így mondva és élve: a hamisság tesz szolgává benneteket”!

A szerző ebben a kötetben a történelemtudat megváltoztatása érdekében felsorolja hatalmas népünk sok államalapítását, melyek közül a Szent Istvánét emeli ki. Szó esik az akkori „Nyugatról”, a Szent Korona titkáról, és olvashatjuk Szent István dekrétumainak fordítását is.

A KÖTET TARTALMAZZA:

I. Indokolás és elmélkedés a régi írások böngészésével;

II. Hatalmas népünk államalapításai (Teokratikus rendszerű államaink, A sumér (káld) történelem kritikus szakaszai, Az „KASSITA - Kusita birodalom, Mezopotámiai kronológia és uralkodási sorrend, UR-NAMMU és HAMURABI törvénye a magzatvédelemre , „Eltitkolt államaink - „elfelejtett birodalmaink , Pártus elődeink műveltségének érdekes bizonylata. Mit mondanak a Pártus Birodalomról az örmény kútfők...?);

IIl. ATILLA Nagykirályunk és Birodalma;

IV. Az „AVAR néven ismert birodalmaink (Az elrabolt avar kincsek, Honnan volt az avaroknak annyi aranya...?, Honfoglaló őseink „kincs-visszaszerző' hadjáratai, Az avar kincsek nyomában. Hol és mit találtak őseink...? Munkatársak hozzászólása az „avar történelemhez. Ausztria és az avar kérdés, Hun-avar évszázadok az Óperencián.
Hogyan írtak a múlt század hivatalosai az avarokról...?)

V. Rudnay Egyed írása „A nyugati kultúráról;

VI. Hogyan készült a nyugati világ Árpád birodalmának az elfoglalására...? (A pozsonyi csata, Mi történt a pozsonyi csata után...?, A „Honalapítók hadászata I. István „német honfoglalásáig”, A magyarok Istene - Boldogasszony, A magyarok csillaga);

VII. A „sorsdöntő államalapítás előzményei;

VIII. A „sorsdöntő államalapítás (A megkoronázott apostoli „rab-király, Álmos nevének jelentése, I. István Magyarországa, Az Árpádi Birodalom népének hitvilága és vallása, A „magyar-anya szülte I. István magyarsága, A „német-anya-szülte Imre herceg magyarsága, A további királyság és a Szent Korona története, Henrik visszaküldi a koronát a pápának, A SIEGEBERTI CRONICA, A „pogány utókor kegyeletes emlékezése a rabkirályról”, Hogyan ábrázolták Szent Istvánt 1600 körül, Rovásírásunk latinosításának lehetetlensége, Magyar nyelvű ima I. András korából, A lévai vár rovásírásos alaprajza);

IX. A mai Szent Koronáról (A Szent Korona története , Az uralkodók hármasa , III. Béla királyunk , A Koronaőr , „Egy királyi Szüzet a Szent Koronáért, „ERZSIKE: az utolsó Árpád-házi Virágszál, Kit koronáztak meg „elsőként a Szent Koronával?)
*
Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához, amelynek mondanivalója szinte valamennyi kötetében visszatér:

„Azt szeretném elérni, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

Az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában.

*
A „SORSDÖNTŐ ÁLLAMALAPÍTÁS” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a történelmi igazságot szeretnék megismerni, utalva Jézusra, aki szerint az igazság tesz szabaddá, a hamisság pedig szolgává.
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!


Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Könyves sors - magyar sors Püski Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar szentegyházak regéi Latkóczy Mihály 2,990 Ft 2 691 Ft
Oswald Spengler élete és filozófiája Csejtei Dezső - Juhász Anikó 3,900 Ft 3 510 Ft
Idegen a Királyok Völgyében Ahmed Osman 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar kulturális kalauz 3,950 Ft 3 555 Ft
A boszorkányok fehérmágiája 2,300 Ft 2 070 Ft
Egyensúlyteremtés György László 3,990 Ft 3 591 Ft
SCOLAR Kézikönyv a Bibliához 7,450 Ft 6 705 Ft
Zöldséges ételek a Kárpát-medencéből Kútvölgyi Mihály 3,500 Ft 3 150 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^