Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig II.

Káldeától Ister-gamig II.

Badiny Jós Ferenc

A sumír-magyar nyelvazonosság bizonyítékai

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632123363
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig II.
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig I.
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Ízelítő a szerző előszavából:

A magyar nyelvvel foglalkozó és Magyarországon kiadott szakmunkák és tudományos értekezések igen szeretetlenül és igazságtalanul írják le a magyar nyelv eredetét, a nyelvtörténeti ismertetésében pedig olyan lehetetlen és hamis adatokat közölnek, aminőket egyetlen más nemzet sem nond a saját nyelvéről.

Egyetlen nemzet sincs ugyanis a világon, mely saját nemzeti múltjához tartozó nyelvét ócsárolja, leértékeli, szókészletének nagyobbik részét más népektől átvett véglegesített vagy kölcsön szavaknak hirdeti. Egyedül a világon csak a magyarországi nyelvészek által írt munkák beszélnek úgy erről a gyönyörű nyelvről, hogy a magyar ifjúság szégyennel forduljon el a mindenütt és mindenünnen lopkodó őseitől.

MAGYAR TUDATTAL olvassa végig e könyv oldalain leírtakat a kedves olvasó, szeresse, becsülje, ápolja és tisztelje jobban mint eddig - ÉDES MAGYAR ANYANYELVÜNKET, de ehhez magyar becsület, hívő magyar lelkiség és az igazságot mindenkor bátran hirdető jellem is szükségeltetik!!!
*
Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

Ezt a könyvet 1981-ben írtam és magam adtam ki. A fedőlap belső oldalán - „Ezt olvassa el legelőször...” cím alatt indokoltam a munkám szükséges voltát és nemcsak a tudás-szerzésre törekvő olvasóhoz fordultam, hanem így összegeztem:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, amelyek a magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

E kérésem óta 15 év múlt el és a magyar nemzeti önbecsülés és ősiségünknek a tudatosítása ellen, a napjainkban megerősödött „másság” pusztító hadjáratot indított „hivatalos” és „hivatásos szinten egyaránt.

Fölösleges részleteznem a történéseket, hisz ma - 1996-ban -, az olvasó átéli mindezeket és a magyari lealacsonyítást saját magán érezheti.

Ennek a pusztító - Pap Gábor szerint - merényletsorozatnak csak egy részlete az, hogy a ragozásában csodálatos szerkezeti felépítésű és szógazdag magyar nyelvünket „szószegénynek” és „kölcsönszóhalmaznak” minősíti a hazai „nyelvtudomány” és - a sumír - magyar nyelvkapcsolatok kutatását politikai síkra helyezve - megtiltja édes anyanyelvünknek a sumír ősnyelvvel való összehasonlítását.

Ezért örülök, hogy megérhettem e könyvemnek - Magyarországon történő - 2. kiadását.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban, de anyagi fedezet hiányában, magam kiadni nem tudtam. Most viszont már elérhető a Káldeától Ister-Gamig című trilógia.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott „tankönyvekben” közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister - gamig III. című könyv megjelenése előtt.

A sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát ugyanis csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha előbb megismeri az igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, amelyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában azért, hogy az említett Vállalat tervei szerint, a Káldeus Biblia kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!

És mindezt a millecentenárium esztendejében, 1996-ban! Ádvent idején írom e sorokat és kérem Jézus Urunk Kegyelmét a boldog, közös munkálkodásra és áldását mindazokra, akik megértenek jószándékomban.
(1995. december 22-én - Badiny Jós Ferenc)

Ez a kötet tárgyalja, hogy rokonság vagy azonosság jellemző-e a sumír-magyar nyelvkapcsolatra, leírja a sumírnak nevezett nyelv történetét, írását, ismerteti ősi nyelvünk beszéd és írás - szabályait, a sumír magyar azonos nyelvi sajátosságokat, a történelmi és régészeti bizonyosságokat, a régi magyar nyelvemlékek írott bizonyítékait, az embertani azonosságokat, a finnugor ősnyelv sohasem történő létezését, hipotetikus voltát...

*
A „KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG II.” című ezen kiadványt a sumír - magyar nyelvazonosság bizonyítékai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, akik meg szeretnék ismerni azt a nagyon régi népet, amely azt a nyelvet beszélte, amelyik az ékiratokon EME-HUN-GAR névvel van írva, önmagát és társadalmát MAH(G)-GAR- nak, a „tudás népének” tartotta, tudta és hitte.
*
Badiny jós Ferenc jelenleg hozzáférhető munkássága:
Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
Az ister-Gami oroszlánok titka
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
A magyar nemzet történetének kis tükre
Az utolsó nógrádi indián
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!


Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Mit jelent? - Diákszótár Daniss Győző 4,990 Ft 4 491 Ft
Szinonimák Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos 1,490 Ft 1 341 Ft
A tanár, a történész és a komplex Illik Péter 2,520 Ft 2 268 Ft
Elnémult harangok Rákosi Viktor 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyarok költészete Sir John Bowring 2,800 Ft 2 520 Ft
Betyárkaland Rozsnyai János 2,999 Ft 2 700 Ft
Vér és kereszt I. - Sosemvolt pogányok Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
A rovás jelrendszer mint útikönyv Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Rovás füzet A5 14-20 vonalas gyakorló 200 Ft 180 Ft
Erdély anno 1895-1944 Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^