A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Ezoterika, Ezotéria

Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében

Okkult elemek a magyarság életében

Tordai Vilmos

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2010
168 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639654747
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Az okkultizmus (a „titkos, rejtett” jelentésű latin occultus szóból) a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-jósló praktikák teljességét...
*

TORDAI VILMOS „Okkult elemek a magyarság életében” című ezen lebilincselően érdekes könyvét 60 évvel ezelőtt, az akkori hatalom a betiltás és a bezúzás bélyegével sújtotta, de a könyve életre kelve újra megtalálja az olvasóit...
*
Részletek a BEVEZETÉS-ből:
„Nincs nép, amelynek történelmében, folklorisztikájában, hagyományaiban, vallásában, irodalmában és társadalmi megnyilvánulásaiban kezdettől fogva bőségesen ne találnánk oly gondolatokat, megfigyeléseket, sőt gyakorlati élményeket, amelyek a természetnek és az emberi léleknek bizonyos ismeretlen, misztikus hátteréről lebbentik fel egy-egy pillanatra a fátylat...

Legyen ez a könyv tanúbizonysága annak, hogy megvan ez a természetes okkultizmus a magyarság életében is éppen úgy, mint e Föld minden más népénél, és hogy az okkult dolgok iránt való érdeklődés nálunk sem pusztán külföldről importált áru, hanem eredeti gyökéren termett, kipusztíthatatlan élő fa.

Ennek a fának az ágait, leveleit, lombját mutatom be a következő lapokon...

Hiszen tudnunk kell, hogy a természetnek még sok ismeretlen törvénye van, tudnunk kell, hogy még a babonának is van reális magva. Oly rejtélyek, melyeknek végleges megmagyarázására talán ezután sem lesznek elegendők a csupán fizikai érzékszerveink útján megismert természeti törvények s melyeknek megoldása, úgy lehet, egykor igazolni fogja azt a feltevést, hogy csakugyan körülvesz bennünket még egy másik, érzéken túli, láthatatlan világ, épp oly élettel és törvényekkel teljes, mint ez a mi fizikai világunk...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• Túlvilág, szellemhit és bűvös erők ősi hagyományainkban;
• A magyar szentek „csodái”;
• Transzcendens elemek a magyar történelemben;
• Tar Lőrinc pokoljárása. Boszorkányságok. Gróf Listy László. Kísérteties jelenségek;
• Néhány érdekes eset az újabb kori magyar társadalmi életből;
• A magyar szépirodalom és az okkultizmus;
• A magyar spiritiszta mozgalmak;
• A magyar teozófiai mozgalom;
• Tudományos metapszichikai kutatások;

*
Az „Okkult Elemek a Magyarság Életében” című ezen kiadványt Tordai Vilmos szerző alábbi szavaival ajánljuk:

„... Munkámnak fő célja nem az, hogy az okkult dolgok ősiségére, általánosságára, a régi hagyományoknak a modern megfigyelések és tudományos kutatások eredményeivel való meglepő egyezésére rámutatva, mindenáron meggyőzzem olvasóimat azok valódiságáról is, hanem az, hogy feltárjam az okkult jelenségek ismerői előtt: mennyi érdekes okkult motívum található a magyarság életében, amelyeket érdemes további beható tudományos tanulmány tárgyává tenni.”
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
*
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A mudrák gyógyító ereje Rajendar Menen 2,100 Ft 1 890 Ft
Tiltott történelem - Hihetetlen magazin különszám 2017. március-június Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Trianon: Merénylet a magyarság ellen Radics Géza 1,200 Ft 1 080 Ft
Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Spiritizmus és okkultizmus Király József 2,690 Ft 2 421 Ft
Szabad szemmel Lator László 3,490 Ft 3 141 Ft
Ima Magyarországért DVD Papp Lajos - Jelenczki István 2,000 Ft 1 800 Ft
A kesztölci köztársaság 1956 Barsi Szabó Gergely 2,470 Ft 2 223 Ft
A Vatikán megdöbbentő titkai Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
S van-e hatalmasabb a gondolatnál? Babits Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^