Antropológia, Őstörténet

Ipolyi Arnold - Magyar mythológia

Magyar mythológia

Ipolyi Arnold

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2009
600 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789639654846
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Ipolyi Arnold - Magyar mythológia
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ipolyi Arnold - Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Ipolyi Arnold - A Magyar Szent Korona ANTIKVÁR
Ipolyi Arnold - A Magyar Szent Korona története
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 792 Ft
IPOLYI ARNOLD szerző (Ipolykeszi, /ma Szlovákia, Besztercebányai kerület/ 1823. október 18. – Nagyvárad, 1886. december 2.) besztercebányai majd nagyváradi püspök, a MTA tagja, a törökszentmiklósi templom plébánosa (róla nevezték el a város könyvtárát). A magyar művészettörténet-kutatás egyik úttörője.

Munkássága igen sokrétű, foglalkozott régészettel, a népköltészettel, a népi ipar kérdéseivel, a legmaradandóbbat a művészettörténet - tudományban alkotta. 1862-ben konstantinápolyi tanulmányútja során számos Corvinát fedezett fel Kubinyi Ferenccel és Henszlmann Imrével együtt. 1871-ben besztercebányai, 1886-ban nagyváradi püspök lett...
*

Közel másfél évszázada annak, hogy Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia című akadémikus stílusban íródott műve megjelent. A kutatók és az érdeklődők számára ma is kiváló forrásmunka a pogány magyarok ősvallása, mitológiája, azok vallási hite és szertartásai tekintetében. Teljesebb mű a témáról azóta sem született.

Nincs a magyar tudományos irodalomnak még egy olyan műve, amelyről későbbi kutatók kevesebb elismeréssel írtak volna, de amelyből legtöbbször a forrás megnevezése nélkül többet merítettek, mint Ipolyi Magyar mythológiája.

A magyarok ősvallását keresve a szerző megalkotta a folklór-néprajz alapjait.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
KÚTFŐK
MAGYAR MYTHOLÓGIAI IRODALOM
BEVEZETÉS
TÖRTÉNETI TÁJÉKOZÓDÁS

• I. ISTEN;
• II. ISTENEK, SZELLEMEK;
• III. ÖRDÖG;
• IV. TÜNDÉREK;
• V. ÓRIÁS;
• VI. HŐSÖK;
• VII. ELEMEK;
• VIII. ÁLLATOK, NÖVÉNYEK;
• IX. ÉGI TESTEK, TERMÉSZETI TÜNEMÉNYEK;
• X. VILÁG;
• XI. LÉLEK. VÉGZET. ÁTOK. ÜDV;
• XII HALÁL UTÁNI ÁLLAPOT;
• XIII. VARÁZS;
• XIV. BOSZORKÁNY;
• XV. PAPOK,
• XVI. SZ. HELYEK. OLTÁROK. BÁLVÁNYOK. JELEK;
• XVII. ISTENTISZTELET. ÁLDOZAT. ÜNNEPEK. SZERTARTÁSOK;
• XVIII. TEMETÉS;

ADALÉKOK - NÉVJEGYZÉK - TARTALOM;

*
A „Magyar mythológia” című ezen kiadványt az először 1854 - ben Heckenast Gusztáv által kiadott kötetben a fenti tartalom témái iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 792 Ft
Elmulasztott utak, megtalált ösvények Harangozó Imre 1,900 Ft 1 710 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
A Hold rejtélyes hatása Louis Proud 5,990 Ft 5 391 Ft
Az ember szellemi fejlődésének útja Edgar Cayce 2,100 Ft 1 890 Ft
A belső energia felébresztése Richard Ingner 2,500 Ft 2 250 Ft
A világ körülöttem Fekete Béla 2,999 Ft 2 700 Ft
Magyar kutyák Buzády Tibor 2,990 Ft 2 691 Ft
A házas életstílus Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^